Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharmas valberedning utsedd

STOCKHOLM, den 5 november 2020. I enlighet med beslut på årsstämman den 30 oktober 2019 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Eftersom inte alla av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna önskat utse sådan representant har, i enlighet med beslut på årsstämman den 30 oktober 2019, den fjärde största aktieägaren/ägargruppen tillfrågats och så vidare intill dess att valberedningen nu består av fyra ledamöter.

Moberg Pharmas valberedning inför årsstämman för det förlängda räkenskapsåret juli 2019 – december 2020 utgörs av:
  • Peter Wolpert, styrelseordförande

  • Gillis Cullin, utsedd av Östersjöstiftelsen
  • Anders Lundmark
  • Konrad Ziobro, utsedd av Synskadades Stiftelse

Valberedningen representerar tillsammans 16,3 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget per 30 september 2020.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman för det förlängda räkenskapsåret juli 2019 – december 2020 framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av revisorer.

Årsstämman för det förlängda räkenskapsåret juli 2019 – december 2020 hålls i Stockholm den 18 maj 2021.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Moberg Pharmas valberedning kan göra det via e-post till info@mobergpharma.se senast den 30 mars 2021.

Om denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges nedan, kl. 08.30 (CET) den 5 november 2020.

För ytterligare information kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: +46 8 522 307 01, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med nyligen avslutade fas 3-studier av fler än 800 patienter. I pipeline finns även BUPI för smärtlindring vid oral mukosit. Kliniska data för de båda läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).