Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma offentliggör de slutliga villkoren för den fullt garanterade företrädesemissionen

Styrelsen i Moberg Pharma AB (publ) (OMX: MOB) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 6 november 2020 att styrelsen beslutat att, villkorat av godkännande från den extra bolagsstämman den 1 december 2020 (”Extra Bolagsstämman”), genomföra en fullt garanterad nyemission av stamaktier och teckningsoptioner (”Units”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) om cirka 150 MSEK före transaktionskostnader. Moberg Pharmas styrelse offentliggör idag de slutliga villkoren för Företrädesemissionen. Befintliga aktieägare i Moberg Pharma per avstämningsdagen, den 3 december 2020, kommer tilldelas sju (7) uniträtter per en (1) befintlig aktie. Sex (6) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit i Företrädesemissionen. Varje Unit består av en (1) stamaktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen är 6,47 SEK per Unit.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I MOBERG PHARMA AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN I DOKUMENTET.

Sammanfattning

  • Befintliga aktieägare i Moberg Pharma per avstämningsdagen, den 3 december 2020, kommer tilldelas sju (7) uniträtter per en (1) befintlig aktie. Sex (6) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit i Företrädesemissionen.
  • Sammanlagt kommer 23 175 576 Units att ges ut. Varje Unit består av en (1) stamaktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption, vilket innebär att högst 23 175 576 nya stamaktier och 23 175 576 teckningsoptioner kommer att ges ut.
  • Teckningskursen per Unit har fastställts till 6,47 SEK, vilket motsvarar en teckningskurs om 6,47 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Detta innebär att Bolaget kommer att erhålla en total emissionslikvid om cirka 150 MSEK före avdrag för transaktionskostnader hänförliga till Företrädesemissionen.
  • Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 3 december 2020 och teckningsperioden löper från och med den 7 december 2020 till och med den 21 december 2020.
  • Företrädesemissionen omfattas till cirka 42 procent av teckningsförbindelser och till cirka 58 procent av emissionsgarantier. Företrädesemissionen är således till fullo garanterad. Teckningsförbindelser har lämnats av bland annat styrelseledamöterna Peter Wolpert, Mattias Klintemar och Fredrik Granström och av ledningen i form av Anna Ljung, Mark Beveridge och Torbjörn Wärnheim och av större aktieägare i form av Östersjöstiftelsen. Teckningsförbindelser har även lämnats av externa teckningsåtagare, såsom Nyenburgh Investment Partners och Fårö Capital AB. Emissionsgarantier har lämnats av externa garanter.
  • Sista handelsdag med rätt att delta i Företrädesemissionen är den 1 december 2020.
  • Företrädesemissionen förutsätter godkännande av Extra Bolagstämman som äger rum den 1 december 2020.

Villkor för Företrädesemissionen
Aktieägare som på avstämningsdagen, den 3 december 2020, är registrerade aktieägare i Moberg Pharma i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken har företrädesrätt att teckna Units i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. Aktieägare kommer att erhålla sju (7) uniträtter för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Sex (6) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. Sammanlagt kommer högst 23 175 576 Units att ges ut. Varje Unit består av en (1) stamaktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Aktiekapitalet kommer att ökas med högst 2 317 558 SEK genom emission av högst 23 175 576 stamaktier. Vidare kommer högst 23 175 576 teckningsoptioner att ges ut. Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) stamaktie i Bolaget under perioden 16 mars 2022 till och med den 29 mars 2022 till en teckningskurs som är det högre av (i) 6,47 SEK (teckningskursen i Företrädesemissionen), och (ii) 70 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 28 februari 2022 till och med den 11 mars 2022. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 1 158 779 SEK.Teckningskursen är fastställd till 6,47 SEK per Unit och emissionslikviden förväntas uppgå till cirka 150 MSEK före avdrag för transaktionskostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

För det fall att inte samtliga Units tecknats med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av uniträtter. I sådant fall ska Units i första hand tilldelas dem som också tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand tilldelas övriga som endast anmält sig för teckning av Units utan stöd av uniträtter, och vid överteckning pro rata i förhållande till det antal Units som anges i respektive teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska eventuella återstående Units tilldelas de parter som åtagit sig att garantera Företrädesemissionen i enlighet med ingångna emissionsgarantiavtal.

Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 3 december 2020. Aktierna handlas inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen till och med den 1 december 2020. Teckning ska ske under teckningsperioden från och med den 7 december 2020 till och med den 21 december 2020. Handeln i uniträtter förväntas pågå från och med den 7 december 2020 till och med den 17 december 2020 på Nasdaq Stockholm. Handeln i betalda tecknade Units (BTU) förväntas pågå från och med den 7 december 2020 till och med den 14 januari 2021 på Nasdaq Stockholm. BTU beräknas omvandlas till stamaktier och teckningsoptioner den 20 januari 2021.

Styrelsen i Bolaget kommer att ansöka om upptagande till handel av de nya stamaktierna och teckningsoptionerna på Nasdaq Stockholm, och första dag för handel beräknas bli den 20 januari 2021.

För aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen uppstår en utspädningseffekt om högst cirka 63 procent vid fullteckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Aktieägarna har dock möjlighet att delvis kompensera sig ekonomiskt för denna utspädning genom att sälja sina uniträtter.

Extra Bolagsstämma
Företrädesemissionen förutsätter godkännande av den Extra Bolagsstämman som kommer att hållas den 1 december 2020. Kallelsen till den Extra Bolagsstämman finns tillgänglig på Moberg Pharmas hemsida.

Den Extra Bolagsstämman föreslås bland annat även att godkänna en utdelning av Moberg Pharmas samtliga aktier i dotterbolaget OncoZenge AB per avstämningsdagen för utdelningen genom en så kallad Lex ASEA-utdelning, varvid tio (10) aktier i Moberg Pharma per avstämningsdagen kommer att berättiga till en (1) aktie i OncoZenge. Utdelningen kommer att omfatta Moberg Pharmas samtliga aktier i OncoZenge per avstämningsdagen, vilket beräknas utgöra omkring högst 75 procent av aktierna i OncoZenge med beaktande av den riktade emissionen som OncoZenge avser att genomföra och som offentliggjordes av Moberg Pharma och OncoZenge den 16 november 2020. Avstämningsdagen för utdelningen beräknas infalla under januari/februari 2021, vilket innebär att stamaktier som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen kommer att berättiga till aktier i Lex ASEA-utdelningen.

Prospekt
Bolaget kommer att offentliggöra ett prospekt avseende Företrädesemissionen, vilket avses offentliggöras den 3 december 2020 och kommer att finnas tillgängligt på Moberg Pharmas hemsida, www.mobergpharma.se.

Tidsplan

1 december 2020 Extra Bolagsstämma för beslut om Företrädesemissionen.
2 december 2020 Första dagen för handel med Moberg Pharma-aktien exklusive rätt att teckna Units med stöd av uniträtter.
3 december 2020 Avstämningsdag för rätt att teckna Units med stöd av uniträtter och offentliggörande av prospekt.
7 – 21 december 2020 Teckningsperiod.
7 – 17 december 2020 Handel med uniträtter.
7 december 2020 – 14 januari 2021 Handel i BTU.
20 januari 2021 BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner samt första dagen för handel på Nasdaq Stockholm.

Rådgivare
Vator Securities är finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare till Moberg Pharma i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Moberg Pharma i någon jurisdiktion, varken från Moberg Pharma eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (Prospektförordningen) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida efter att prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 0707 66 60 30, e-mail: anna.ljung@mobergpharma.se
Mark Beveridge, VP Finance, telefon: 076 805 82 88, e-mail: mark.beveridge@mobergpharma.se

Om denna information
Denna information är sådan information som Moberg Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 november 2020 klockan 08.00 CET genom kontaktpersonerna ovan.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se 
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med nyligen avslutade fas 3-studier av fler än 800 patienter. I pipeline finns även projektet BUPI för smärtlindring vid oral mukosit som planeras att knoppas av i det separata bolaget OncoZenge. Kliniska data för de båda läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).