Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Kommuniké från Moberg Pharmas extra bolagsstämma den 1 december 2020

STOCKHOLM, 1 december 2020. Moberg Pharma AB (publ) (OMX: MOB) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) höll i dag extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman beslutade enligt nedan.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut den 6 november 2020 om nyemission av units bestående av stamaktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. I enlighet med vad som offentliggjordes den 27 november 2020 innebär de av styrelsen fastställda villkoren för företrädesemissionen att varje aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen, den 3 december 2020, berättigar till sju (7) uniträtter och att sex (6) uniträtter ger rätt till teckning av en unit. Sammanlagt kommer högst 23 175 576 Units att ges ut. Varje unit består av en (1) stamaktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption, vilket innebär att högst 23 175 576 nya stamaktier och 23 175 576 teckningsoptioner kommer att ges ut.

Teckningskursen har fastställts till 6,47 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 6,47 kronor per stamaktie. Bolaget beräknas erhålla en emissionslikvid om cirka 150 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Teckningstiden löper under perioden 7 december 2020 – 21 december 2020, eller den senare dag som bestäms av styrelsen. Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital kan öka med högst 3 476 336,40 kronor genom utgivande av högst 34 763 364 nya stamaktier under förutsättning att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av stamaktier. Ytterligare information om företrädesemissionen kommer att finnas i det prospekt som förväntas offentliggöras den 3 december 2020.

Överlåtelse av tillgångar från Moberg Pharma till dotterbolag (närståendetransaktion)
Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna Bolagets överlåtelse av verksamheten BupiZenge® till dotterbolaget Grebom 2020 AB (under namnändring till OncoZenge AB) (”OncoZenge”).

Utdelning av aktier
Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut Bolagets aktier i dotterbolaget OncoZenge till Bolagets aktieägare. Beslutet om utdelning omfattar Bolagets samtliga aktier i OncoZenge. Tio (10) stamaktier i Bolaget per avstämningsdagen för utdelningen berättigar till en (1) aktie i OncoZenge. Moberg Pharma innehar 554 746 egna aktier, vilka inte kommer att vara berättigade till utdelning av aktier i OncoZenge. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdagen för rätten att erhålla aktier i OncoZenge, med planerad avstämningsdag i januari/februari 2021.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut
Protokollet från den extra bolagsstämman kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.mobergpharma.se.

Poströstningsförfarande
I syfte att motverka spridningen av covid-19 genomfördes den extra bolagsstämman genom ett poströstningsförfarande och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Mark Beveridge, VP Finance, telefon: 076 – 805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se

Om denna information
Informationen lämnades för offentliggörande den 1 december 2020 klockan 13:30 CET genom kontaktpersonerna ovan.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med nyligen avslutade fas 3-studier av fler än 800 patienter. I pipeline finns även projektet BUPI för smärtlindring vid oral mukosit som planeras att knoppas av i det separata bolaget OncoZenge. Kliniska data för de båda läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).