Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharmas företrädesemission om 150 MSEK är fulltecknad och inga emissionsgarantier har utnyttjats

Styrelsen för Moberg Pharma AB (publ) (OMX: MOB) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den fullt garanterade företrädesemissionen av units med företrädesrätt för Moberg Pharmas aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 6 november 2020 och som godkändes av en extra bolagsstämma den 1 december 2020. Totalt tecknades 16 434 319 units med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 71 procent av Företrädesemissionen. Återstående 6 741 257 units, motsvarande cirka 29 procent av Företrädesemissionen har tilldelats personer som har tecknat units utan stöd av uniträtter, varav 5 046 873 units, motsvarande cirka 22 procent av Företrädesemissionen, har tilldelats externa teckningsåtagare. Företrädesemissionen är således fulltecknad och inga emissionsgarantier har behövt utnyttjas. Moberg Pharma tillförs därmed cirka 150 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I MOBERG PHARMA AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN I DOKUMENTET.

Företrädesemissionen var till fullo garanterad genom teckningsförbindelser om cirka 42 procent och emissionsgarantier om cirka 58 procent, tillsammans motsvarande 100 procent av det totala emissionsbeloppet om cirka 150 MSEK. Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 21 december 2020 och det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till cirka 106 MSEK med stöd av uniträtter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna cirka 44 MSEK utan stöd av uniträtter. Företrädesemissionen är således fulltecknad och inga emissionsgarantier har behövt utnyttjas.

Vi är glada att ha säkrat finansieringen och ser framemot att med full kraft ägna vår tid att exekvera på vår affär. Vi ser ett stort värde i att Moberg Pharma marknadsför MOB-15 på den största och viktigaste marknaden som är USA och kan sprida best practise till våra partners. Vi kan marknaden väl efter att ha tidigare tagit Kerasal Nail® till en ledande position med 30% marknadsandel i USA. Med Kerasal Nail® nådde vi brett – med en liten organisation sålde vi på mer än 30 000 försäljningsställen i USA tack vare effektiv konsumentmarknadsföring. Med en förskrivningsprodukt kommer vi fokusera på det viktigaste segmentet, podiatrists (fotläkare), som står för mer än 40% av recepten och arbeta med partners och distributörer för hudläkare och allmänläkare. Vi kommer ha enorm nytta av vår erfarenhet av konsumentmarknadsföring av nagelsvampsprodukter i USA”, säger Moberg Pharmas vd Anna Ljung.

Varje unit består av en (1) stamaktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. I Företrädesemissionen emitteras 23 175 576 units, vilket innebär att 23 175 576 stamaktier och 23 175 576 teckningsoptioner emitteras. Två (2) teckningsoptioner medför rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget. Teckning av stamaktier med stöd av teckningsoptioner ska ske under perioden 16 mars 2022 till och med den 29 mars 2022 till en teckningskurs som är det högre av (i) 6,47 SEK (teckningskursen i Företrädesemissionen), och (ii) 70 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 28 februari 2022 till och med den 11 mars 2022.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter inom ramen för Företrädesemissionen har skett i enlighet med de principer som anges i det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 3 december 2020. Besked om tilldelning lämnas genom den avräkningsnota som skickas till respektive tecknare. Units ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 2 317 557,60 SEK till sammanlagt 4 359 510,20 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 23 175 576 till sammanlagt 43 595 102. För det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas fullt ut för teckning av nya stamaktier i Moberg Pharma kommer antalet aktier att öka med ytterligare 11 587 788 till totalt 55 182 890 aktier och aktiekapitalet att öka med 1 158 778,80 SEK till totalt 5 518 289,00 SEK. Detta innebär en sammanlagd utspädningseffekt om cirka 63 procent. Handel med betald tecknad unit (BTU) sker på Nasdaq Stockholm fram till omkring två bankdagar efter det att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske omkring vecka 2, 2021. Därefter kommer BTU efter cirka en vecka att omvandlas till stamaktier och teckningsoptioner.

Rådgivare
Vator Securities är finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare till Moberg Pharma i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Moberg Pharma i någon jurisdiktion, varken från Moberg Pharma eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (Prospektförordningen) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen upprättades av Bolaget och godkändes av Finansinspektionen den 3 december 2020.Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 0707 66 60 30, e-mail: anna.ljung@mobergpharma.se
Mark Beveridge, VP Finance, telefon: 076 805 82 88, e-mail: mark.beveridge@mobergpharma.se

Om denna information
Denna information är sådan information som Moberg Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 december 2020 klockan 15.00 CET genom kontaktpersonerna ovan.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se  
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med nyligen avslutade fas 3-studier av fler än 800 patienter. I pipeline finns även projektet BUPI för smärtlindring vid oral mukosit som planeras att knoppas av i det separata bolaget OncoZenge. Kliniska data för de båda läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).