Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharmas Bokslutskommuniké 2020

Finansiering för såväl MOB-015 som BUPI

PERIOD (JUL 2019-DEC 2020)

 • Nettoomsättning 50,5 MSEK (15,6) *
 • EBITDA 19,8 MSEK (-1,7) *
 • Rörelseresultat (EBIT) 16,0 MSEK (-3,0) *
 • Resultat efter skatt 10,2 MSEK (-3,8) *
 • Totalresultat 8,6 MSEK (499,4)
 • Resultat per aktie efter utspädning 0,54 SEK (-0,21) *
 • Likvida medel uppgick till 29,3 MSEK (919,1)

Jämförelsesiffror för perioden avser januari 2019 - juni 2019 (observera 18 månader vs 6 månader pga. brutet räkenskapsår)

SJÄTTE KVARTALET (OKT-DEC 2020)

 • Nettoomsättning 0,0 MSEK (0,0) *
 • EBITDA -5,3 MSEK (-8,1) *
 • Rörelseresultat (EBIT) -6,0 MSEK (-8,8) *
 • Resultat efter skatt -5,7 MSEK (-7,3) *
 • Totalresultat -6,7 MSEK (-5,1)
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,30 SEK (-0,43) *
 • Likvida medel uppgick till 29,3 MSEK (919,1)

Jämförelsesiffror för sjätte kvartalet avser april 2019 - juni 2019
Notera att företrädesemissionen om 150 MSEK slutfördes i januari 2021, efter räkenskapsårets slut

* Samtliga jämförelsesiffror avser kvarvarande verksamheter

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER SJÄTTE KVARTALET (OKT-DEC 2020)

 • Moberg Pharma meddelade avsikt att lämna in registreringsansökan för MOB-015 i Europa under 2021. Med normal handläggningstid om ca 1,5 år förväntas godkännande i början av 2023 och lansering i Europa mot slutet av 2023.
 • I november beslutade bolagets styrelse om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 150 MSEK för fortsatt finansiering av MOB-015. Företrädesemissionen godkändes på extra bolagsstämma i december och blev fulltecknad utan att emissionsgarantier utnyttjades. Genom emissionen tillfördes Moberg Pharma cirka 150 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.
 • Projektet BUPI placerades i dotterbolaget OncoZenge AB som nu delas ut till Moberg Pharmas aktieägare och planeras att särnoteras på Nasdaq First North Growth Market under februari 2021. OncoZenge har genomfört en riktad emission av aktier om 10 MSEK samt erhållit bindande åtaganden avseende en fullt säkerställd företrädesemission av aktier om ca 60 MSEK. Investerarna, inklusive John Fällström, Linc AB och Moberg Pharmas största aktieägare Östersjöstiftelsen, tecknade aktier i den riktade emissionen och förband sig att teckna sina andelar samt garantera resterande del av företrädesemissionen i OncoZenge.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER SJÄTTE KVARTALET

 • OncoZenge beviljades ett nytt europeiskt patent för BUPI. Patentet ger ett brett skydd för sugtabletter med bupivakain för behandling av smärta i munnen och bygger vidare på tidigare beviljat patentet som specifikt skyddar användningen av sugtabletter vid oral mukosit hos cancerpatienter.
 • 5 februari var avstämningsdag för Lex Asea-utdelning av OncoZenge-aktier. Tio stamaktier i Moberg Pharma per avstämningsdagen för utdelningen berättigar till en aktie i OncoZenge.

VD-KOMMENTAR

I december genomfördes en fulltecknad föresträdesemission, utan att emissionsgarantier behövde utnyttjas. De 150 MSEK som tillfördes bolaget innebär att vi har finansieringen på plats för såväl registreringsaktiviteter som kliniskt arbete för MOB-015.  Vi ser nu en tydlig väg framåt där vi planerar för att lämna in en registreringsansökan i Europa under andra halvåret 2021. Parallellt genomförs en avknoppning och särnotering av BUPI-projektet genom dotterbolaget OncoZenge AB, med säkerställd finansiering om 70 MSEK och planerad första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market 12 februari.

Moberg Pharmas främsta tillgång är MOB-015 där förberedelser pågår för registrering i Europa, baserat på två fas 3-studier som totalt inkluderade mer än 800 patienter. Då det primära behandlingsmålet uppnåddes i såväl den nordamerikanska som den europeiska studien förväntas dessa kunna användas som underlag för produktregistrering i Europa. Vår plan är att lämna in registreringsansökan i Europa under andra halvåret 2021. Därefter förväntar vi oss beviljande av registreringsansökan inom 18 månader vilket innebär att MOB-015 skulle kunna lanseras i Europa mot slutet av år 2023. För USA avser vi att diskutera nästa steg för den amerikanska marknaden i ett rådgivande möte med FDA efter att pre-submissionmöten genomförts med regulatoriska myndigheter i EU, då en ytterligare studie förväntas behöva genomföras för registrering i USA.

För kommersialiseringen av MOB-015 ser vi ett stort värde i att Moberg Pharma marknadsför MOB-015 i USA - den största och viktigaste marknaden - och kan sprida best practise till våra partners. Vi kan den marknaden väl efter att ha tidigare tagit Kerasal Nail® från lansering till en ledande position med 30% marknadsandel i USA. Med Kerasal Nail® nådde vi brett – med en liten organisation sålde vi på mer än 30 000 försäljningsställen i USA tack vare effektiv konsumentmarknadsföring och utmärkta partners för logistik och säljstöd. Med en förskrivningsprodukt kommer vi fokusera på det viktigaste segmentet, podiatrists (fotläkare), som förskriver cirka 40% av recepten och i samarbete partners och distributörer bearbeta hudläkare och allmänläkare. Vi kommer ha enorm nytta av vår erfarenhet av konsumentmarknadsföring av nagelsvampsprodukter i USA.

Innan årsskiftet placerades BUPI-projektet i dotterbolaget OncoZenge AB inför planerad särnotering på Nasdaq First North Growth Market nu i februari. Avknoppningen av BUPI i ett separat bolag säkerställer fokus och ger förutsättningar att utveckla potentialen och skapa betydande värden för våra aktieägare. OncoZenge genomförde i december en riktad emission som säkerställde rörelsekapitalbehovet under 2021 och stärkte aktieägarbasen med välrenommerade aktieägare såsom John Fällström och Linc AB. Dessutom beviljades nyligen ett nytt patent som väsentligt breddar immaterialskyddet för BUPI i Europa, då det skyddar användningen av BUPI vid alla relevanta indikationer för behandling av smärta i munhåla och svalg. Nu genomförs nästa steg i avknoppningen av OncoZenge då Moberg Pharmas aktier i OncoZenge delas ut till Moberg Pharmas aktieägare enligt Lex ASEA, där aktieägare som ägde aktier 5 februari erhåller en aktie i OncoZenge för varje tio stamaktier de äger i Moberg Pharma.

Sammantaget är det mycket tillfredställande att finansieringen nu är säkrad för bägge bolagen och att avknoppningen av OncoZenge snart är slutförd. Jag ser fram emot att bägge teamen nu har goda förutsättningar att med full kraft ägna sig åt arbetet med att uppnå våra affärsmål.

Anna Ljung, VD Moberg Pharma

TELEFONKONFERENS - 9 februari 2021, kl. 15.00
VD Anna Ljung kommer att presentera rapporten vid en telefonkonferens 9 februari 2021, kl. 15.00 CET.
Telefonnummer för att delta: SE: +46 8 505 583 53, US: +1 833 249 84 04

DENNA INFORMATION
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges nedan, kl. 8.00 (CET) den 9 februari 2021.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Anna Ljung, VD, Telefon: 070-766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se
Mark Beveridge, VP Finance, Telefon: 076-805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se