Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Kommuniké från Moberg Pharmas årsstämma den 18 maj 2021

STOCKHOLM den 18 maj 2021. Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) höll idag årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens och styrelsens förslag enligt nedan.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för det förlängda räkenskapsåret juli 2019 – december 2020.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för det förlängda räkenskapsåret juli 2019 – december 2020.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det förlängda räkenskapsåret juli 2019 – december 2020.

Styrelse
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra personer utan styrelsesuppleanter.

Vidare beslutade årsstämman om omval av Peter Wolpert, Mattias Klintemar och Fredrik Granström samt nyval av Nikolaj Sörensen för en mandatperiod som sträcker sig fram till och med nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om ett sammanlagt årligt styrelsearvode om 870 000 kronor, varav 360 000 kronor till styrelsens ordförande och 170 000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot. I syfte att kompensera för det ytterligare arbete som Peter Wolpert kommer att utföra i Bolaget i egenskap av arbetande styrelseordförande beslutades därutöver om ett arvode om 30 500 kronor per månad till Peter Wolpert (årligen totalt 366 000 kronor och tillsammans med ordinarie arvode för styrelseordföranden 726 000 kronor).

Arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna per den 30 september 2021, jämte Bolagets styrelseordförande.

Riktlinjer för ersättning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom Moberg Pharma.

Ersättningsrapport
Årsstämman godkände styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Incitamentsprogram 2021
Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram, innefattande överlåtelse av högst 1 344 000 stamaktier till deltagare i programmet och övriga säkringsåtgärder med anledning av programmet samt bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission och återköp av högst 1 344 000 C-aktier.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen såvitt avser gränserna för aktiekapital och antal aktier.

Årsstämman bemyndigade styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

Bemyndigande att emittera aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tjugo (20) procent av aktierna i Bolaget, vid tidpunkten för årsstämman.

Årsstämman bemyndigade styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket och Euroclear.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut
Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.mobergpharma.se.

Poströstningsförfarande
I syfte att motverka spridningen av covid-19 genomfördes den extra bolagsstämman genom ett poströstningsförfarande och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Mark Beveridge, VP Finance, telefon: 076 – 805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se

Om denna information
Informationen lämnades för offentliggörande den 18 maj 2021 klockan 13.00 CET genom kontaktpersonerna ovan.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med nyligen avslutade fas 3-studier av fler än 800 patienter. I pipeline finns även projektet BUPI för smärtlindring vid oral mukosit som planeras att knoppas av i det separata bolaget OncoZenge. Kliniska data för de båda läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).