Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Styrelsen utnyttjar emissions- och återköpsbemyndiganden samt omvandlar C-aktier till stamaktier

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att styrelsen utnyttjar emissions- och återköpsbemyndiganden samt omvandlar C-aktier till stamaktier för säkerställande av bolagets åtaganden enligt incitamentsprogram.

Årsstämma den 18 maj 2021 i Moberg Pharma AB (publ) beslutade – i syfte att säkerställa att bolaget kan fullgöra sina åtaganden enligt det av bolagsstämman beslutade långsiktiga incitamentsprogrammet LTI 2021 – om att bemyndiga styrelsen att besluta om att genomföra en riktad nyemission av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier.

Bolagsstämman beslutade också om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade C-aktier genom ett riktat erbjudande till samtliga ägare av C‑aktier. Återköp enligt bemyndigandet får ske vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma och skall ske till en kurs om lägst 100 procent och högst 105 procent av aktiens kvotvärde (0,10 kronor).

Styrelsen har beslutat att utnyttja emissionsbemyndigandet för ovan angivna syfte genom att emittera 910 000 C-aktier till Nordea Bank. Emissionen skall ske till en kurs som motsvarar aktiens kvotvärde vid tidpunkten för den riktade emissionen och ska tecknas under tiden 17 juni – 31 augusti 2021, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.

Styrelsen har fattat beslut om att utnyttja återköpsbemyndigandet för ovan angivna syfte genom återköp av samtliga emitterade C-aktier mot betalning motsvarande 100 procent av kvotvärdet, motsvarande 0,10 kronor per aktie. Återköp av C-aktierna skall verkställas senast den 31 augusti 2021.

C-aktierna kommer efter återköp att omvandlas till stamaktier i syfte att säkerställa leverans under incitamentsprogrammet.

Bolaget innehar för närvarande 554 746 egna stamaktier. Efter att återköp och omvandling av C-aktier skett enligt ovan kommer antalet innehavda stamaktier att uppgå till 1 464 746.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se
Mark Beveridge, VP Finance, telefon: 076 – 805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se

Denna information
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 08.00 (CET) den 16 juni 2021.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Japan och bolagets målsättning är att lämna in en registreringsansökan under andra halvåret 2021 i Europa. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).