Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Skatteverket meddelar fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Moberg Pharma AB:s utdelning av aktier i OncoZenge AB

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att Skatteverket har publicerat ett meddelande om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Moberg Pharma AB:s utdelning år 2021 av aktier i OncoZenge.

Vid en extra bolagstämma i Moberg Pharma den 1 december 2020 beslutade stämman att dela ut samtliga aktier i dotterbolaget OncoZenge AB till aktieägarna i Moberg Pharma. För tio stamaktier i Moberg Pharma erhölls en aktie i OncoZenge. Avstämningsdag för rätt till att få aktier i OncoZenge var den 5 februari 2021.

Det fullständiga meddelandet SKV M 2021:22 finns publicerat på Skatteverkets hemsida (https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/396171.html?date=2021-09-29). Av meddelandet framgår att:

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för stamaktier i Moberg Pharma bör 88 procent hänföras till aktierna i Moberg Pharma AB och 12 procent till erhållna aktier i OncoZenge AB.

Skatteregler
Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Utdelningen är skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda (lex ASEA). Förutsättningarna för skattefrihet för mottagen utdelning av aktier i OncoZenge är uppfyllda lex ASEA och utdelningen ska därför inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i Moberg Pharma delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i OncoZenge. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Moberg Pharma på grund av utdelningen förs till den utdelade aktien i OncoZenge. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Moberg Pharma blir ny anskaffningsutgift för denna aktie.

Exempel
Vid tidpunkten för utdelningen av aktier är i detta exempel anskaffningsutgiften för tio aktier i Moberg Pharma 70 kronor. Av detta belopp ska 88 procent eller (0,88 x 70 =) 61,60 kronor höra till aktierna i Moberg Pharma och 12 procent eller (0,12 x 70 =) 8,40 kronor till den erhållna aktien i OncoZenge.

För mer information, vänligen kontakta:
Mark Beveridge, VP Finance, telefon: 076 - 805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se

Anna Ljung, VD, telefon: +46 707 66 60 30, E-mail: anna.ljung@mobergpharma.se

Denna information
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 september 2021 kl. 16:30 CET.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Japan och bolagets målsättning är att lämna in en registreringsansökan under andra halvåret 2021 i Europa. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).