Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Valberedningens förslag till årsstämman 2022

STOCKHOLM, 1 februari 2022. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att bolagets valberedning har beslutat att lägga fram följande förslag för beslut till årsstämman 2022.

Valberedningen
Valberedningen utgörs av ordföranden Gillis Cullin representerande Östersjöstiftelsen, samt ledamöterna Anders Lundmark, Martin Öhrn och Peter Wolpert, ordförande i styrelsen för Moberg Pharma.

Årsstämmans ordförande
Valberedningen föreslår att till ordförande vid årsstämman välja Peter Wolpert.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av deras arvoden
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra (4) personer och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Mattias Klintemar och Nikolaj Sørensen, samt nyval av Kerstin Valinder Strinnholm som ny styrelseordförande och Anders Lundmark som ny ledamot, för en mandatperiod som sträcker sig fram till och med nästa årsstämma. Efter 16 år i bolaget, respektive tre år i styrelsen, stod Peter Wolpert och Fredrik Granström ej till förfogande för omval. Valberedningen har lagt särskilt fokus på att utvärdera kandidater med olika bakgrund och har en långsiktig strävan att uppnå en jämn könsfördelning.

Kerstin Valinder Strinnholm har mer än 30 års erfarenhet från den internationella läkemedelsindustrin. Hon har haft ledande befattningar inom bl a AstraZeneca och Nycomed/Takeda – främst med kommersiellt och affärsstrategiskt fokus. Idag är Kerstin aktiv som rådgivare vid affärstransaktioner inom life science samt som styrelseledamot i Camurus AB, Promore Pharma AB, Immedica AB och BioServo Technologies AB. Kerstin är född 1960 och har en examen från journalisthögskolan vid Göteborgs universitet.

Anders Lundmark är delägare och medgrundare av Tellacq Partners, ett investmentbolag inom life science. Han 25 års erfarenhet som CFO med tillväxtrelaterat operativt ansvar. Han har arbetat i såväl börsnoterade som privatägda företag, bland annat som CFO för Phadia Group, Iggesund Paperboard, Trelleborg Industries och Observer/Cision. Anders Lundmark är styrelseordförande i Bioservo Technologies AB och styrelseledamot i MedCap AB, Tellacq Group AB och Antrad Medical AB. Anders är född 1958 och har en magisterexamen i företags- och nationalekonomi från Uppsala universitet.

Valberedningen föreslår ett sammanlagt styrelsearvode om 870 000 kronor varav 360 000 kronor till styrelsens ordförande och 170 000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot.

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av Ernst & Young som revisionsbolag med Andreas Troberg som huvudansvarig revisor med mandattid till och med årsstämman 2023.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till beslut om riktlinjer för inrättande av valberedningen och dess arbete
Valberedningen föreslår att årsstämman utser en valberedning enligt följande principer. Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september 2022, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse sådan representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman 2023. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2023:

a) Förslag till stämmoordförande
b) Förslag till styrelse
c) Förslag till styrelseordförande
d) Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
e) Förslag till revisorer
f) Förslag till arvode för Bolagets revisorer
g) Förslag till regler för valberedningen inför årsstämman 2024

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 - 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Denna Information
Denna information är sådan information som Moberg Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 februari 2022 kl. 08.00 CET.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Japan och bolagets målsättning är att få första marknadsgodkännande och lansera MOB-015 under 2023. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).