Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Teckningskurs fastställd för Moberg Pharmas teckningsoptioner av serie 2020:1

STOCKHOLM, 14 mars 2022. Moberg Pharma AB (publ) ("Moberg Pharma" eller "Bolaget") offentliggör härmed att teckningskursen för teckningsoptioner av serie 2020:1 har fastställts till 6,47 SEK. Nyttjandeperioden inleds den 16 mars 2022 och pågår till den 29 mars 2022. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2020:1 vid Nasdaq Stockholm är den 25 mars 2022.

Moberg Pharma genomförde under 2020 en företrädesemission av units. Varje unit bestod av en (1) stamaktie samt en (1) teckningsoption i Moberg Pharma. Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Moberg Pharma.

Teckningskursen för teckningsoptionerna var bestämd till det högre av (i) 6,47 SEK och (ii) 70 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 28 februari – 11 mars 2022. 70 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen under mätperioden understeg 6,47 SEK och således är teckningskursen fastställd till 6,47 SEK.

Teckningsoptioner av serie 2020:1 i sammandrag

Nyttjandeperiod: 16 mars 2022 - 29 mars 2022.

Teckningskurs: Teckningskursen är 6,47 SEK.

Emissionsvolym: 23 175 576 teckningsoptioner av serie 2020:1. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna nyemitteras 11 587 788 stamaktier i Moberg Pharma och Bolaget tillförs cirka 75 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2020:1 är den 25 mars 2022.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie 2020:1 kommer antalet aktier och röster i Moberg Pharma öka med 11 587 788 och aktiekapitalet öka med 1 158 778,8 SEK, från 4 551 142,5 SEK till 5 709 921,3 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 20,3 procent baserat på antalet aktier och röster i Moberg Pharma efter fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2020:1.

Teckningsoptionerna av serie 2020:1 är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "Moberg Pharma TO1". ISIN-koden för teckningsoptioner av serie 2020:1 är SE0015195524.

Viktiga datum för teckningsoptioner av serie 2020:1
16 mars 2022 – Nyttjandeperioden inleds
25 mars 2022 – Sista dag för handel med teckningsoptioner
29 mars 2022 – Nyttjandeperioden avslutas
31 mars 2022 – Planerat datum för offentliggörande av nyttjandegrad
19 april 2022 – Planerat datum för omvandling av interimsaktier till aktier

Anmälningssedlar finns tillgängliga på Moberg Pharmas och Hagberg & Aneborn AB:s respektive hemsidor. Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie 2020:1 hålls tillgängliga på Moberg Pharmas hemsida.

Erbjudande till dig som optionsinnehavare – så här nyttjar du dina teckningsoptioner av serie 2020:1
Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2020:1 är den 25 mars 2022. För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du tecknar nya stamaktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, senast den 29 mars 2022.

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:

  1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade.
  1. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade.

Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade
Teckning och betalning av nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av de nya aktierna är genomförd vid Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omvandlas till stamaktier i Moberg Pharma.

Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade
Teckning av nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Hagberg & Aneborn AB. I samband med att anmälningssedel skickas in till Hagberg & Aneborn AB ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Hagberg & Aneborn AB tillhanda senast den 29 mars 2022. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto som ”interimsaktier” (”IA”) fram till dess att registrering av de nya aktierna är genomförd vid Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omvandlas till stamaktier i Moberg Pharma.

Denna Information
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 mars 2022, 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 - 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Mark Beveridge, VP Finance, telefon: 076 - 805 82 88, e-post mark.beveridge@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Japan och bolagets målsättning är att få första marknadsgodkännande och lansera MOB-015 under 2023. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Moberg Pharma. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner i Moberg Pharma har endast skett genom det prospekt som Moberg Pharma offentliggjorde den 3 december 2020.