Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Kommuniké från Moberg Pharmas extra bolagsstämma den 3 maj 2022

STOCKHOLM, 3 maj 2022. Moberg Pharma AB (publ) (OMX: MOB) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) höll i dag extra bolagsstämma. Extra bolagsstämman beslutade enligt nedan.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 8 april 2022 om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. I enlighet med vad som offentliggjordes den 8 april 2022 innebär de av styrelsen fastställda villkoren för företrädesemissionen att varje aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen, den 11 maj 2022, berättigar till en (1) teckningsrätt och att åtta (8) teckningsrätter ger rätt till teckning av nio (9) nya stamaktier. Sammanlagt kommer högst 52 516 260 nya stamaktier att ges ut, vilket innebär att Bolagets aktiekapital kan öka med högst 5 251 626 kronor.

Teckningskursen är 2,30 kronor per stamaktie. Bolaget beräknas erhålla en emissionslikvid om cirka 121 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Teckningstiden löper under perioden 13 maj 2022 – 27 maj 2022, eller den senare dag som bestäms av styrelsen. Ytterligare information om företrädesemissionen kommer att finnas i det prospekt som förväntas offentliggöras den 11 maj 2022.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 - 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Mark Beveridge, VP Finance, telefon: 076 - 805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se

Denna Information
Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2022 klockan 11.00 CEST genom kontaktpersonerna ovan.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Japan och bolagets målsättning är att få första marknadsgodkännande och lansera MOB-015 under 2023. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).