Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Kommuniké från Moberg Pharmas årsstämma den 16 maj 2022

STOCKHOLM den 16 maj 2022. Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) höll idag årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens och styrelsens förslag enligt nedan.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 2021.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Styrelse
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra personer utan styrelsesuppleanter.

Vidare beslutade årsstämman om omval av Mattias Klintemar och Nikolaj Sörensen samt nyval av Kerstin Valinder Strinnholm och Anders Lundmark för en mandatperiod som sträcker sig fram till och med nästa årsstämma. Beslutades att välja Kerstin Valinder Strinnholm till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om omval av Ernst & Young AB som revisionsbolag med auktoriserande revisorn Andreas Troberg som huvudansvarig revisor med mandattid till slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om ett sammanlagt årligt styrelsearvode om 870 000 kronor, varav 360 000 kronor till styrelsens ordförande och 170 000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot.

Arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna per den 30 september 2022, jämte Bolagets styrelseordförande.

Riktlinjer för ersättning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom Moberg Pharma.

Ersättningsrapport
Årsstämman godkände styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Incitamentsprogram 2022
Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram, innefattande överlåtelse av högst 1 125 000 stamaktier till deltagare i programmet och övriga säkringsåtgärder med anledning av programmet samt bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission och återköp av högst 1 125 000 C-aktier.

Bemyndigande att emittera aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tjugo (20) procent av aktierna i Bolaget, vid tidpunkten för årsstämman.

Årsstämman bemyndigade styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket och Euroclear.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut
Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.mobergpharma.se.

Poströstningsförfarande
I syfte att motverka spridningen av covid-19 genomfördes den extra bolagsstämman genom ett poströstningsförfarande och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Mark Beveridge, VP Finance, telefon: 076 – 805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se

Om denna information
Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2022 klockan 15.00 CEST genom kontaktpersonerna ovan.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Japan och bolagets målsättning är att få första marknadsgodkännande och lansera MOB-015 under 2023. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).