Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma offentliggör utfall i företrädesemission av stamaktier

STOCKHOLM, 31 maj 2022. Styrelsen för Moberg Pharma AB (publ) (OMX: MOB) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den fullt garanterade företrädesemissionen av stamaktier med företrädesrätt för Moberg Pharmas aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 8 april 2022 och som godkändes av en extra bolagsstämma den 3 maj 2022. Totalt tecknades 24 305 220 stamaktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 46,3 procent av Företrädesemissionen. 775 636 stamaktier, motsvarande cirka 1,5 procent av Företrädesemissionen, har tilldelats personer som har tecknat stamaktier utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 52,2 procent av Företrädesemissionen. Moberg Pharma tillförs därmed cirka 120,8 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I MOBERG PHARMA AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

”Jag vill tacka existerande och nya investerare för förtroendet i denna företrädesemission. Vi är glada att ha säkrat finansieringen och ser fram emot att med full kraft ägna vår tid åt att genomföra våra affärsmässiga mål. Finansieringen innebär att vår nya nordamerikanska fas 3-studie, där patientrekrytering pågår, är fullfinansierad. Kapitaltillskottet ger oss möjlighet att ta till vara MOB-015s fulla potential, både genom registreringsaktiviteter och lanseringsförberedelser i Europa. Vi ser nu fram emot ett förväntat marknadsgodkännande under 2023, att lansera MOB-015 samt skapa långsiktigt aktieägarvärde” säger Anna Ljung, VD för Moberg Pharma.

I Företrädesemissionen emitteras 52 516 260 stamaktier. Tilldelning av stamaktier tecknade utan stöd av teckningsrätter inom ramen för Företrädesemissionen har skett i enlighet med de principer som anges i det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 11 maj 2022. Besked om tilldelning lämnas genom den avräkningsnota som skickas till respektive tecknare. Stamaktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 5 251 626 SEK till sammanlagt 9 919 738,30 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 52 516 260 till sammanlagt 99 197 383. Detta innebär en utspädningseffekt om cirka 52,9 procent. Handel med betald tecknad aktie (BTA) sker på Nasdaq Stockholm fram till omkring två bankdagar efter det att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske omkring vecka 24, 2022. Därefter kommer BTA att omvandlas till stamaktier.

För garantiåtagandena utgår ersättning, antingen kontant ersättning uppgående till 11 procent av det garanterade beloppet alternativt 13 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade stamaktier i Bolaget, med samma teckningskurs, 2,30 SEK per stamaktie, som i Företrädesemissionen.

Rådgivare
Vator Securities är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Moberg Pharma i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Moberg Pharma i någon jurisdiktion, varken från Moberg Pharma eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen upprättades av Bolaget och godkändes av Finansinspektionen den 11 maj 2022.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 - 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se
Mark Beveridge, VP Finance, telefon: 076 - 805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se

Denna Information
Denna information är sådan information som Moberg Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2022 klockan 14.00 CEST genom kontaktpersonerna ovan.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Japan och bolagets målsättning är att få första marknadsgodkännande och lansera MOB-015 under 2023. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).