Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Ändring av antalet aktier och röster i Moberg Pharma AB (publ)

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att antalet stamaktier i bolaget har ökat till totalt 100 859 335 i och med genomförandet av den tidigare offentliggjorda företrädesemissionen, den tidigare offentliggjorda riktade nyemissionen till vissa garanter i företrädesemissionen samt den tidigare offentliggjorda C-aktieemission, med efterföljande återköp och omvandling till stamaktier, för säkring av åtaganden enligt incitamentsprogram.

Det totala antalet aktier i bolaget har under juni 2022 ökat med 54 178 212, motsvarande 54 178 212 röster, varvid 52 516 260 stamaktier genom registreringen av företrädesemissionen, 536 952 stamaktier i riktad nyemission till garanter i företrädesemissionen och 1 125 000 aktier genom en emission om C-aktier. De nyligen emitterade C-aktierna har återköpts och, med stöd av omvandlingsförbehållet i bolagsordningen, omvandlats till stamaktier och innehas av bolaget i syfte att användas för säkring av åtaganden enligt incitamentsprogram.  

Per den 30 juni 2022, den sista handelsdagen i juni, uppgår det totala antalet aktier i Moberg Pharma AB (publ) till 100 859 335. Samtliga aktier är stamaktier. Det totala antalet röster uppgår till 100 859 335. Vid tidpunkten för detta pressmeddelande innehar bolaget 2 589 746 egna stamaktier.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 - 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Mark Beveridge, VP Finance, Telefon: 076 - 805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se

Denna information
Informationen ovan är sådan som offentliggjorts enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2022 klockan 08:00 CEST.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Japan och bolagets målsättning är att få första marknadsgodkännande och lansera MOB-015 under 2023. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).