Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharmas delårsrapport januari - juni 2022

YTTERLIGARE ETT AVTAL PÅ PLATS OCH PATIENTINKLUSION PÅGÅR I DEN NORDAMERIKANSKA FAS 3-STUDIEN

DELÅRET (JAN-JUN 2022)

 • EBITDA -9,1 MSEK (-8,9) *
 • Rörelseresultat (EBIT) -10,4 MSEK (-10,2) *
 • Resultat efter skatt -8,3 MSEK (-8,3) *
 • Totalresultat -8,3 MSEK (15,3) **
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,13 SEK (0,36)
 • Likvida medel uppgick till 160,0 MSEK (124,2)

ANDRA KVARTALET (APR-JUN 2022)

 • EBITDA -4,3 MSEK (-3,5) *
 • Rörelseresultat (EBIT) -4,9 MSEK (-4,1) *
 • Resultat efter skatt -3,9 MSEK (-3,3) *
 • Totalresultat -3,9 MSEK (-3,3)
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,06 SEK (-0,08)
 • Likvida medel uppgick till 160,0 MSEK (124,2)

* Samtliga jämförelsesiffror avser kvarvarande verksamhet
**Notera att avknoppningen av BUPI under 2021 medförde en positiv resultateffekt om 24 MSEK som påverkar totalresultat och resultat per aktie i jämförelsesiffrorna

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • I april beslutade styrelsen om en fullt garanterad nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsen beslutade även om en riktad emission till garanter i företrädesemissionen. Styrelsens beslut om företrädesemission godkändes på extra bolagsstämma 3 maj 2022. Moberg Pharma tillfördes därmed cirka 121 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Nettolikviden kommer att användas för registreringsaktiviteter och kliniskt arbete för MOB-015.
 • Inklusion av patienter har påbörjats i fas 3-studien för MOB-015. Den randomiserade och vehikelkontrollerade multicenter fas 3-studien planeras inkludera 350 patienter i Nordamerika.
 • Årsstämman 18 maj beslutade bland annat om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram. Syftet med de nyemitterade aktierna, 1 125 000 totalt, är att säkra åtaganden i årets incitamentsprogram.
 • Totalt antal stamaktier i bolaget ökade till 100 859 335. varav 52 516 260 stamaktier genom registreringen av företrädesemissionen, 536 952 stamaktier i riktad nyemission till garanter i företrädesemissionen och 1 125 000 aktier genom en emission om C-aktier.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ANDRA KVARTALET

 • I augusti tecknades ett distributionsavtal med Padagis för MOB-015 i Israel. Padagis kommer att finansiera registreringsaktiviteter i Israel, samt ansvara för marknadsföring, distribution och försäljning i Israel och de palestinska territorierna efter registrering av produkten. 

VD-KOMMENTAR

Patienter inkluderas nu i den nya nordamerikanska fas 3-studien som är fullfinansierad tack vare nyemissionen som genomfördes under kvartalet. Parallellt pågår registreringsprocessen för MOB-015 i Europa, där bolaget lämnade in registreringsansökan i mars i år och förväntar sig godkännande och lansering nästa år.

Moberg Pharma har lämnat in registreringsansökan i Europa via den decentrala proceduren, med svenska Läkemedelsverket som referensland för ansökan. Moberg Pharma har lämnat in en så kallad ”komplett ansökan” vilket möjliggör dataexklusivitet i Europa i upp till 10 år efter marknadsgodkännande. Vår målsättning är att få första marknadsgodkännande och lansera MOB-015 under 2023.
Omvärlden är turbulent till följd av kriget i Ukraina och världsekonomin har drabbats av ökad inflation och högre räntor. Vi har ingen direkt exponering mot Ukraina eller Ryssland, har ingen lånefinansiering och känner tillförsikt i att vi är verksamma i en förhållandevis stabil bransch med underliggande demografiskt driven efterfrågan. Den företrädesemission som genomfördes i maj tillförde bolaget 121 MSEK före emissionskostnader och innebär att den nya nordamerikanska fas 3-studien är fullfinansierad vilket ger oss möjlighet att ta till vara MOB-015s fulla potential.

Patientrekrytering pågår nu för fullt i den nordamerikanska fas 3-studien och de första patienterna inkluderades under maj månad. Den randomiserade och vehikelkontrollerade multicenter fas 3-studien planeras inkludera totalt 350 patienter i USA och Kanada. Patienterna utvärderas under 52 veckor med det primära effektmåttet andelen patienter som uppnår fullständig läkning av den utvalda stortånageln. Studiedesignen bygger på erfarenheter från de tidigare fas 3-studierna och Moberg Pharma samarbetar med samma CRO, samma huvudprövare och högpresterande kliniker från den tidigare genomförda nordamerikanska studien. Syftet med den nya studien är att möjliggöra marknadsgodkännande i USA samt stärka produktens kliniska evidens och marknadspåståenden globalt.

Bolaget har i dagarna tecknat ett nytt distributionsavtal, denna gång med Padagis för Israel, i tillägg till de fem kommersiella avtal vi har på plats sedan tidigare. Avtalet innebär att Padagis erhåller exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja MOB-015 i Israel och de palestinska territorierna och Moberg Pharma ansvarar för tillverkning och leverans av produkten.

Moberg Pharma fortsätter mot vårt mål att skapa framtidens marknadsledare inom nagelsvamp. Under 2022 har bolaget gjort viktiga framsteg inom våra tre kritiska aktiviteter; registreringsprocessen, den kliniska studien och förberedelserna tillsammans med våra partners inför lansering 2023.

Anna Ljung, VD Moberg Pharma

DENNA INFORMATION
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges nedan, kl. 8.00 (CET) den 9 augusti 2022.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Anna Ljung, VD, Telefon: 070-766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se
Mark Beveridge, VP Finance, Telefon: 076-805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se