Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharmas valberedning utsedd

STOCKHOLM, den 3 november 2022. I enlighet med beslut på årsstämman den 16 maj 2022 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Eftersom inte alla av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna önskat utse sådan representant har, i enlighet med beslut på årsstämman den 16 maj 2022, den fjärde största aktieägaren/ägargruppen tillfrågats och så vidare intill dess att valberedningen nu består av fyra ledamöter.

Moberg Pharmas valberedning inför årsstämman för räkenskapsåret januari – december 2022 utgörs av:

  • Gillis Cullin, utsedd av Östersjöstiftelsen
  • Fredrik Åsberg
  • Martin Öhrn, utsedd av Anders Lundmark
  • Kerstin Valinder Strinnholm, styrelseordförande

Valberedningen representerar tillsammans 12,6 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget per 30 september 2022.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman för räkenskapsåret januari – december 2022 framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av revisorer.

Årsstämman för räkenskapsåret januari – december 2022 kommer hållas den 16 maj 2023.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Moberg Pharmas valberedning kan göra det via e-post till info@mobergpharma.se senast den 28 mars 2023.

Om denna information
Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges nedan, kl. 08.30 (CET) den 3 november 2022.

För ytterligare information kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: +46 8 522 307 01, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Japan och bolagets målsättning är att få första marknadsgodkännande och lansera MOB-015 under 2023. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).