Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Kommuniké från Moberg Pharmas årsstämma den 16 maj 2023

STOCKHOLM den 16 maj 2023. Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) höll idag årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens och styrelsens förslag enligt nedan.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 2022.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Styrelse
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra personer utan styrelsesuppleanter.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Nikolaj Sörensen, Kerstin Valinder Strinnholm och Anders Lundmark samt nyval av Håkan Wallin som styrelseledamöter för en mandatperiod som sträcker sig fram till och med nästa årsstämma. Kerstin Valinder Strinnholm valdes till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om ett oförändrat årligt styrelsearvode, sammanlagt 870 000 kronor, varav 360 000 kronor till styrelsens ordförande och 170 000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot.

Arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter. Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de två röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna per den 29 september 2023, jämte Bolagets styrelseordförande.

Riktlinjer för ersättning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom Moberg Pharma.

Ersättningsrapport
Årsstämman godkände styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om sammanläggning av aktier och om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet av aktier i bolagsordningen. Sammanläggningen ska ske genom att tio (10) befintliga aktier ska läggas samman till en (1) ny aktie (sammanläggning 1:10). Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer överskjutande aktier att övergå i Bolagets ägo vid avstämningsdagen för sammanläggningen. Överskjutande aktier kommer därefter att försäljas på Bolagets bekostnad, varvid berörda aktieägare kommer att erhålla sin andel av försäljningslikviden. Bolagsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Efter genomförd sammanläggning av aktier kommer antalet aktier i Bolaget att minska från 100 859 335 till 10 085 933. Den föreslagna sammanläggningen innebär samtidigt att aktiens kvotvärde ökar från 0,1 kronor till cirka 1 krona.

Beslutet om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen innebär att aktiekapitalet i Bolaget ska vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor (tidigare lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor). Beslutet om ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen innebär att antalet aktier i Bolaget ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 (tidigare lägst 40 000 000 och högst 160 000 000).

Incitamentsprogram 2023
Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram, innefattande överlåtelse av högst 187 000 stamaktier till deltagare i programmet och övriga säkringsåtgärder med anledning av programmet samt bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission och återköp av högst 187 000 C-aktier.

Bemyndigande att emittera aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tjugo (20) procent av aktierna i Bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut
Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.mobergpharma.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se
Mark Beveridge, VP Finance, telefon: 076 – 805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se

Om denna information
Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2023 klockan 18.00 CEST genom kontaktpersonerna ovan.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Kanada och bolagets målsättning är att få första marknadsgodkännande under 2023. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).