Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Styrelsen utnyttjar emissions- och återköpsbemyndiganden samt omvandlar C-aktier till stamaktier

Moberg Pharma AB (publ) meddelar idag att styrelsen utnyttjar emissions- och återköpsbemyndiganden samt omvandlar C-aktier till stamaktier för säkerställande av bolagets åtaganden enligt incitamentsprogram.

Årsstämma den 16 maj 2023 i Moberg Pharma AB (publ) beslutade – i syfte att säkerställa att bolaget kan fullgöra sina åtaganden enligt det av bolagsstämman beslutade långsiktiga incitamentsprogrammet LTI 2023 – om att bemyndiga styrelsen att besluta om att genomföra en riktad nyemission av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier.

Bolagsstämman beslutade också om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade C-aktier genom ett riktat erbjudande till samtliga ägare av C‑aktier. Återköp enligt bemyndigandet får ske vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma och skall ske till en kurs om lägst 100 procent och högst 105 procent av aktiens kvotvärde om cirka en (1) krona.

Styrelsen har beslutat att utnyttja emissionsbemyndigandet för ovan angivna syfte genom att emittera 187 000 C-aktier till Vator Securities AB. Emissionen skall ske till en kurs som motsvarar aktiens kvotvärde vid tidpunkten för den riktade emissionen och ska tecknas under en period om tre veckor från emissionsbeslutet, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.

Styrelsen har fattat beslut om att utnyttja återköpsbemyndigandet för ovan angivna syfte genom återköp av samtliga emitterade C-aktier mot betalning motsvarande 100 procent av kvotvärdet, motsvarande cirka en (1) krona per aktie. Återköp av C-aktierna skall verkställas senast den 31 augusti 2023.

C-aktierna kommer efter återköp att omvandlas till stamaktier i syfte att säkerställa leverans under incitamentsprogrammet.

Bolaget innehar för närvarande 258 974 egna stamaktier. Efter att återköp och omvandling av C-aktier skett enligt ovan kommer antalet innehavda stamaktier att uppgå till 445 974.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se
Mark Beveridge, VP Finance, telefon: 076 – 805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se

Om denna information
Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juni 2023 klockan 8.00 genom kontaktpersonerna ovan.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Kanada och bolagets målsättning är att få första marknadsgodkännande under 2023. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).