Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Förändring av antalet aktier och röster i Moberg Pharma AB (publ)

Moberg Pharma AB (publ) meddelar idag att det totala antalet aktier i bolaget har ökat till totalt 10 272 933 stamakter. De 187 000 nya aktierna innehas av bolaget och är avsedda att användas för säkring av åtaganden enligt incitamentsprogram.

Per den 30 juni 2023 uppgår det totala antalet aktier i Moberg Pharma AB (publ) till 10 272 933. Samtliga aktier är stamaktier. Det totala antalet röster uppgår till 10 272 933. Ökningen av antalet aktier och röster är föranledd av en emission om 187 000 C-aktier. De nyligen emitterade C-aktierna har återköpts och, med stöd av omvandlingsförbehållet i bolagsordningen, omvandlats till stamaktier. Per den 30 juni 2023 innehar bolaget 445 974 stamaktier. Aktierna är avsedda att användas för säkring av åtaganden enligt incitamentsprogram.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Mark Beveridge, VP Finance, telefon: 076 – 805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se

Om denna information
Denna information är sådan information som Moberg Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2023 klockan 08.00 CEST genom kontaktpersonerna ovan.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Kanada och bolagets målsättning är att få första marknadsgodkännande 2023 och påbörja lanseringen så snabbt som möjligt därefter. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).