Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Kommuniké från Moberg Pharmas extra bolagsstämma den 8 augusti 2023

STOCKHOLM, 8 augusti 2023. Moberg Pharma AB (publ) (OMX: MOB) (”Bolaget”) höll i dag extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman beslutade enligt nedan.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ändra gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen till lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor (tidigare lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor) och om att ändra gränserna för antalet aktier i bolagsordningen till lägst 15 000 000 och högst 60 000 000 (tidigare lägst 10 000 000 och högst 40 000 000).

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 28 juni 2023 om nyemission av units bestående av stamaktier och teckningsoptioner av serie 2023:1 med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. I enlighet med vad som offentliggjordes den 7 augusti 2023 innebär de av styrelsen fastställda villkoren för företrädesemissionen att varje aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen, den 14 augusti 2023, berättigar till sexton (16) uniträtter och att nio (9) uniträtter ger rätt till teckning av en (1) unit.[1] Sammanlagt kommer högst 17 470 149 units att ges ut, varvid varje unit består av en stamaktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie 2023:1. Detta innebär att högst 17 470 149 stamaktier och högst 17 470 149 teckningsoptioner av serie 2023:1 kommer att ges ut i företrädesemissionen. Genom emissionen av de nya stamaktierna i företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 17 470 149,867306 kronor. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie 2023:1 utnyttjas för teckning av nya stamaktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 17 470 149,867306 kronor.

Teckningskursen är 5,75 kronor per unit. Detta innebär att teckningskursen för varje ny stamaktie är 5,75 kronor då teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Bolaget beräknas erhålla en emissionslikvid om högst cirka 100 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. För det fall teckningsoptionerna utnyttjas för teckning av nya stamaktier kommer Bolaget att tillföras ytterligare emissionslikvid i juni 2024. Teckningsperioden löper under perioden 16 augusti 2023 – 30 augusti 2023. Ytterligare information om företrädesemissionen kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras före teckningsperiodens början.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 - 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se
Mark Beveridge, VP Finance, telefon: 076 - 805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se

Denna Information
Informationen lämnades för offentliggörande den 8 augusti 2023 klockan 16.00 genom kontaktpersonerna ovan.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets tillgång MOB-015 är en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, där första marknadsgodkännande nyligen erhållits. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Kanada. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).

[1] Exklusive egna aktier. Per den 8 augusti 2023 innehar Moberg Pharma 445 974 egna stamaktier, vilka inte berättigar till deltagande i företrädesemissionen.