Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Pharma AB (publ)

Aktieägarna i Moberg Pharma AB (publ), org.nr 556697-7426 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 9 oktober 2023 klockan 09.30 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm.

Deltagande på bolagsstämman
Aktieägare som vill delta i extra bolagstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken den 29 september 2023,
 • dels senast den 3 oktober 2023 anmäla sitt deltagande till Bolaget. Anmälan ska göras per post till Moberg Pharma AB (publ), att. Malin Nilsson, Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma, eller per e-post till malin.nilsson@mobergpharma.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 29 september 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast den 3 oktober 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Observera att detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som ligger i banks aktieägardepå och på vissa investeringssparkonton (ISK).

Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.mobergpharma.se.

Antal aktier och röster
I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse sammanlagt 27 743 082 stamaktier, motsvarande totalt 27 743 082 röster. Varje stamaktie medför en röst på bolagsstämma. Inga aktier av serie C har getts ut. Bolaget innehar vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse 445 974 egna stamaktier som inte berättigar till rösträtt på bolagsstämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid bolagsstämman
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner
 8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner (punkt 7)
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2023:1 på följande villkor:

 1. Högst 664 370 teckningsoptioner av serie 2023:1 ska ges ut, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner om högst 664 370,032983 SEK.
 2. Rätt att teckna teckningsoptioner ska endast tillkomma Lusam Invest AB (högst 192 572 teckningsoptioner), Formue Nord Markedsneutral A/S (högst 96 286 teckningsoptioner), Wilhelm Risberg (högst 77 028 teckningsoptioner), Selandia Alpha Invest A/S (högst 57 771 teckningsoptioner), Erik Lindbärg (högst 48 143 teckningsoptioner), Capmate AB (högst 38 514 teckningsoptioner), Råsunda Förvaltning AB (högst 38 514 teckningsoptioner), Östen Carlsson (högst 38 514 teckningsoptioner), Patrik Hansen (högst 38 514 teckningsoptioner) och Mats Erik Carlsson (högst 38 514 teckningsoptioner).
 3. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att dessa personer har ingått garantiavtal med Bolaget i samband med Bolagets företrädesemission som ger garanterna rätt att erhålla garantiersättning i form av stamaktier och teckningsoptioner av serie 2023:1.
 4. Teckningsoptionerna ska utges vederlagsfritt. Villkoren för teckningsoptionerna hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, www.mobergpharma.se.
 5. Teckning ska ske på teckningslista senast den 10 oktober 2023.
 6. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
 7. Nya stamaktier som uppstår till följd av utnyttjande av teckningsoptionerna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att teckning verkställts. Överkursen vid teckning av nya stamaktier till följd av utnyttjande av teckningsoptionerna ska tillföras den fria överkursfonden.

Verkställande direktören eller den som denne utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Aktieägarna erinras om rätten att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stämmohandlingar
Handlingar som ska göras tillgängliga inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.mobergpharma.se, senast tre veckor före stämman och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med den extra bolagsstämman, se integritetspolicyn som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

________

Stockholm i september 2023

Moberg Pharma AB (publ)

Styrelsen