Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharmas valberedning utsedd

STOCKHOLM, den 17 oktober 2023. I enlighet med beslut på årsstämman den 16 maj 2023 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets två röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Eftersom inte alla av de två största aktieägarna eller ägargrupperna önskat utse sådan representant har, i enlighet med beslut på årsstämman den 16 maj 2023, den tredje största aktieägaren/ägargruppen tillfrågats och så vidare intill dess att valberedningen nu består av tre ledamöter.

Moberg Pharmas valberedning inför årsstämman för räkenskapsåret januari – december 2023 utgörs av:

  • Gillis Cullin, utsedd av Östersjöstiftelsen
  • Ida Marie Lindberg, utsedd av Kjelsmark Holding
  • Kerstin Valinder Strinnholm, styrelseordförande

Valberedningen representerar tillsammans 17,3 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget per 29 september 2023.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman för räkenskapsåret januari – december 2023 framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av revisorer.

Årsstämman för räkenskapsåret januari – december 2023 kommer hållas den 14 maj 2024.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Moberg Pharmas valberedning kan göra det via e-post till info@mobergpharma.se senast den 26 mars 2024.

Om denna information
Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges nedan, kl. 08.30 (CET) den 17 oktober 2023.

För ytterligare information kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: +46 8 522 307 01, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets tillgång MOB-015 är en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, där marknadsgodkännande i flertalet EU länder nyligen erhållits. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Kanada. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).