Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Valberedningens förslag till årsstämman 2024

STOCKHOLM, 19 februari 2024. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att bolagets valberedning har beslutat att lägga fram följande förslag för beslut till årsstämman 2024.

Valberedningen
Valberedningen utgörs av ordföranden Gillis Cullin representerande Östersjöstiftelsen, samt ledamöterna Ida Marie Lindberg, utsedd av Kjelsmark Holding och Kerstin Valinder Strinnholm, ordförande i styrelsen för Moberg Pharma.

Årsstämmans ordförande
Valberedningen föreslår att till ordförande vid årsstämman välja Kerstin Valinder Strinnholm.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av deras arvoden
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra (4) personer och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseordförande Kerstin Valinder Strinnholm och styrelseledamöterna Håkan Wallin och Nikolaj Sørensen, samt nyval av Jonas Ekblom som ny ledamot, för en mandatperiod som sträcker sig fram till och med nästa årsstämma. Efter två år i styrelsen stod Anders Lundmark ej till förfogande för omval. Anders Lundmark kommer fortsatt stötta bolaget i sin roll som en av företagets större aktieägare. Vidare har Kerstin Valinder Strinnholm meddelat sin avsikt att gå i pension i samband med årsstämman 2025 och valberedningens intention är att få till en god överlämning där Jonas Ekblom väljs som ny ledamot årsstämman 2024 med en avsikt från valberedningen att föreslå Jonas Ekblom för val till styrelsens ordförande ett år senare, på årsstämman 2025. Valberedningen har lagt särskilt fokus på att utvärdera kandidater med olika bakgrund och har en långsiktig strävan att uppnå en jämn könsfördelning.

Jonas Ekblom har jobbat i tre decennier inom forskning och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter. Jonas har innehaft styrelse- och ledningspositioner för noterade och onoterade life science bolag i Sverige, Schweiz och USA. Han har tjänstgjort som VD i BOWS Pharmaceuticals SA, Pergamum AB och Promore Pharma AB. Idag är Jonas styrelseordförande i CombiGene AB och Oblique Therapeutics AB, samt styrelseledamot i Emplicure AB. Jonas är född 1965 och har en kandidatexamen i kemi ifrån Stockholms universitet, en doktorsexamen i medicinska vetenskaper från Uppsala universitet och en postdoktoral utbildning ifrån University of Southern California i Los Angeles, USA. Jonas är sedan 1996 docent i farmakologi vid Uppsala universtet. Han är oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Jonas har inget innehav av finansiella instrument i Bolaget.

Valberedningen föreslår ett sammanlagt styrelsearvode om 970 000 kronor varav 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 190 000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot.

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av Ernst & Young som revisionsbolag med Jens Bertling som huvudansvarig revisor med mandattid till och med årsstämman 2025.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till beslut om riktlinjer för inrättande av valberedningen och dess arbete
Valberedningen föreslår att årsstämman utser en valberedning enligt följande principer. Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de två röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september 2024, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

För det fall någon av de två största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse sådan representant ska den tredje största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman 2025. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2025:
a) Förslag till stämmoordförande
b) Förslag till styrelse
c) Förslag till styrelseordförande
d) Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
e) Förslag till revisorer
f) Förslag till arvode för Bolagets revisorer
g) Förslag till regler för valberedningen inför årsstämman 2026

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 - 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Denna Information
Denna information är sådan information som Moberg Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 februari 2024 kl. 08.00 CEST.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets tillgång MOB-015 är en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, där marknadsgodkännande i flertalet EU länder nyligen erhållits och produkten lanseras i Sverige våren 2024 under varumärket Terclara®. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Kanada. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).