Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharmas delårsrapport januari - mars 2024

LANSERING INLEDD I SVERIGE

FÖRSTA KVARTALET (JAN-MAR 2024)

 • Nettoomsättning 0,8 MSEK (0)
 • EBITDA -7,6 MSEK (-6,1)
 • Rörelseresultat (EBIT) -7,9 MSEK (-6,7)
 • Resultat efter skatt -6,5 MSEK (-5,0)
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,23 SEK (-0,51)
 • Likvida medel uppgick till 38,6 MSEK (84,5)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Försäljningen av MOB-015 i Sverige under varumärket Terclara® har inletts i samarbete med bolagets partner Allderma och flertalet av apoteken runt om i landet har beslutat sig för att sälja produkten.
 • I februari meddelades Valberedningens förslag till årsstämman 2024, där Jonas Ekblom föreslås väljas som ny ledamot.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Nationella godkännanden har erhållits i följande länder: Belgien, Italien och Nederländerna. I alla tre länderna har MOB-015 blivit godkänd för receptfri användning och MOB-015 har därmed erhållit nationellt godkännande för samtliga länder som inkluderats i den decentrala proceduren.
 • En ansökan om att inkludera den tilltänkta terbinafin-leverantören i bolagets registreringsfil för MOB-015 är inlämnad. Godkännande förväntas innan årets slut.
 • TV-marknadsföring startade 1 april och en majoritet av svenska apotek har produkten tillgänglig på hyllan.

VD-KOMMENTAR

Lansering mot apotek inleddes i februari. Nu har en majoritet av ca 1400 svenska apotek MOB-015 tillgängligt på hyllan under varumärket Terclara® och intresset överträffar kedjornas prognoser. Apotekskedjorna ökar sina beställningar efter påbörjad konsumentmarknadsföring i månadsskiftet mars/april då produkten tidvis sålt slut hos flera av kedjorna. Det finns dock ett välfyllt grossistlager.

Vi har nu fått nationellt godkännande i samtliga 13 länder i den decentrala proceduren. De tre länder som tillkommit sedan föregående rapport - Belgien Italien och Nederländerna – beslutade samtliga att godkänna produkten för receptfri försäljning (OTC) redan från start. Det är av stor betydelse för oss att få godkännanden för receptfri försäljning av läkemedlet på så många marknader som möjligt, då de största försäljningsvolymerna i Europa förväntas komma från de marknader där produkten har OTC status och det är därför glädjande att hela 7 av 13 länder har beviljat receptfrihet.

I nordamerikastudien har nu hälften av patienterna slutfört sin behandling och efter att patientrekryteringen slutfördes i oktober i fjol har kassaflödet förbättrats genom en lägre utgiftsbild när vi nu närmar oss studiens slut. Nordamerikastudien är en dubbelblind, randomiserad och vehikelkontrollerad multicenter fas 3-studie som pågår vid 33 studiecenter i USA och Kanada. Koden bryts och studien avblindas efter att svampodlingen från sista patients sista besök har analyserats och vi förväntar oss toplineresultat i januari 2025. Inför dessa data intensifierar vi våra affärsutvecklingsaktiviteter och vi har ingått ett samarbete med firman Back Bay Life Science Advisors, som dels har genomfört djupintervjuer med amerikanska företrädare för apotekskedjor och försäkringsbolag, dels organiserar vår process för att hitta den bästa samarbetspartnern mot amerikanska dermatologer. Djupintervjuerna indikerar hög betalningsvilja per genomförd behandlingscykel från försäkringsbolagen, vilket i kombination med det medicinska behovet gör USA till en mycket attraktiv marknad för ett nytt nagelsvampsläkemedel. För att nyttja den fulla potentialen i USA och kunskaperna från vår förstagenerationsprodukt Kerasal Nail® vill vi bygga egen närvaro på den amerikanska marknaden mot fotvårdsläkare och i tillägg till det samarbeta med ett bolag med en etablerad säljstyrka mot dermatologer. Vår avsikt är att ingå ett sådant samarbete efter att toplinedata offentliggjorts. 

Under kvartalet har vi tillsammans med vår parter Allderma arbetat med att säkerställa att förutsättningarna för en framgångsrik lansering finns på plats och Terclara® började finnas tillgänglig på svenska apotekshyllor i februari i år. Parallellt med att apoteken fyllde upp hyllorna pågick arbete under februari och mars med att informera läkare och apotekspersonal om de unika fördelarna med Terclara®. Därefter riktas nu fokus mot slutkonsument där TV-marknadsföringen startade 1 april enligt plan. Det innebär att MOB-015 finns tillgängligt för svenska patienter inför högsäsongen för de patienter som vill påbörja resan mot svampfria och fina naglar inför sandalsäsong och sommarsemester.

Försäljningen i kvartalet reflekterar främst apotekens initiala orderläggning, det är först när konsumentsmarknadsföringen startar som efterfrågan från patient får genomslag i försäljningssiffrorna. Sverige är initialt den prioriterade marknaden för Moberg Pharma då vi har begränsad tillgång på terbinafin (den aktiva substansen i Terclara®) i närtid. Vi fortsätter leverera enligt vår plan för att säkra långsiktig försörjning av terbinafin inför den planerade paneuropeiska utrullningen. I april skickade vi in en ansökan om att få addera en terbinafintillverkare för MOB-015 där godkännande förväntas innan årets slut. Dessutom arbetar vi med att säkra ytterligare en terbinafin-leverantör och har därmed två parallella spår för att säkerställa en stabil långsiktig tillgång på terbinafin.

Förberedelser inför kommande pan-europeisk lansering och kommersialisering i USA är de mest värdedrivande aktiviteterna i bolaget. Under kvartalet har vi fortsatt leverera enligt plan för samtliga nyckelaktiviteter; nordamerikastudien, långsiktig terbinafintillgång och utrullningen av Terclara® i Sverige. Den svenska lanseringen är en viktig språngbräda för att förverkliga vår vision - att göra MOB-015 till den ledande behandlingen av nagelsvamp globalt.

Anna Ljung, VD Moberg Pharma

DENNA INFORMATION
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges nedan, kl. 8.00 (CET) den 7 maj 2024.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Anna Ljung, VD, Telefon: 070-766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se
Mark Beveridge, VP Finance, Telefon: 076-805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se