Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Sista dag för handel i Moberg Pharmas teckningsoptioner av serie 2023:1 (TO 2) är idag, den 17 juni 2024

Idag, den 17 juni 2024, är sista dag för handel i Moberg Pharma AB (publ):s ("Moberg Pharma" eller "Bolaget") teckningsoptioner av serie 2023:1 (”TO 2”). Nyttjandeperioden löper till och med den 19 juni 2024.

Moberg Pharma genomförde under 2023 en företrädesemission av units som övertecknades till cirka 130%. Varje unit bestod av en (1) stamaktie samt en (1) teckningsoption i Moberg Pharma. En (1) teckningsoption TO 2 ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Moberg Pharma. Teckningskursen är 18,00 SEK per aktie.

TO 2 i sammandrag
Varje TO 2 ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget under perioden 5 juni 2024 till och med den 19 juni 2024. Teckningskursen vid teckning av stamaktier med stöd av TO 2 uppgår till 18,00 kronor per stamaktie (motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets stamaktie under perioden från och med den 20 maj 2024 till och med den 31 maj 2024). För det fall samtliga TO 2 utnyttjas för teckning av stamaktier tillförs Bolaget cirka 326,4 miljoner kronor före emissionskostnader.

Vid fullt utnyttjande av samtliga 18 134 519 TO 2 kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 18 134 519,90 SEK. Bolaget har erhållit teckningsavsikter, teckningsåtaganden och toppgarantiåtaganden om totalt cirka 113,5 MSEK. Toppgarantiåtagandena uppgår till 77,7 MSEK och nyttjandet av sådana åtaganden kommer att föranleda teckning i en riktad nyemission, att beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 maj 2024, efter att nyttjandeperioden för TO 2 har avslutats ("Nyemissionen"). Genom Nyemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med ytterligare högst cirka 4 316 666,22 SEK genom utgivande av högst 4 136 666 nya stamaktier. Vid fullt nyttjande av samtliga TO 2 och Nyemissionen kommer antalet aktier att öka med sammanlagt högst 18 997 852. För mer information om Nyemissionen och åtagandena hänvisas till pressmeddelandet som Bolaget offentliggjorde den 11 juni 2024.

Fullständiga villkor för TO 2 hålls tillgängliga på Moberg Pharmas hemsida:  https://www.mobergpharma.se/investerare/utnyttjande-av-teckningsoptioner.

Hur teckningsoptionerna utnyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):
Teckning och betalning av nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):
Ingen inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering vid Bolagsverket. Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets webbplats, https://www.mobergpharma.se/investerare/utnyttjande-av-teckningsoptioner och på Vator Securities AB:s webbplats, www.vatorsecurities.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se
Mark Beveridge, VP Finance, telefon: 076 – 805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se

Om denna information
Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juni 2024 klockan 08.00 genom kontaktpersonerna ovan.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets läkemedel MOB-015 är en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med marknadsgodkännande i 13 EU länder. MOB-015 säljs i Sverige under varumärket Terclara®. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Kanada. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Moberg Pharma. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner i Moberg Pharma har endast skett genom det prospekt som Moberg Pharma offentliggjorde den 14 augusti 2023.