Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma tillförs 336 MSEK genom TO 2 och riktad nyemission till toppgaranter – teckningsgraden i TO 2 blev 98%

Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) meddelar att 17 776 856 teckningsoptioner av serie 2023:1 (”TO 2”) har nyttjats för teckning av 17 776 856 stamaktier för cirka 320 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 98%. Som offentliggjordes av Bolaget den 11 juni 2024 hade vederlagsfria tecknings- och toppgarantiåtaganden ingåtts med ett fåtal externa professionella investerare för TO 2 och styrelsen har idag beslutat om en riktad nyemission av 863 333 stamaktier för cirka 16 MSEK till toppgaranterna för att verkställa toppgarantiåtagandena (”Nyemissionen”). Genom nyttjandet av TO 2 och Nyemissionen tillförs Moberg Pharma därmed cirka 336 MSEK före emissionskostnader.

När vi designade den övertecknade nyemissionen av units förra sommaren var avsikten att ta in cirka 200 MSEK, varav hälften genom TO 2 teckningsoptionerna. Utfallet i TO 2 där bolaget tar in 336 MSEK är ett styrkebesked och bedöms kunna främja tillväxt och aktieägarvärde. TO 2 har även inneburit en möjlighet att ytterligare stärka vår aktieägarbas. Vi tackar för förtroendet och ser fram emot att med full kraft ägna vår tid åt att genomföra våra lanseringsplaner för läkemedlet MOB-015, med godkännande i 13 EU länder och där vår partner Allderma tagit produkten till en marknadsledande position i Sverige under varumärket Terclara®. Lanseringen går enligt plan och vi välkomnar även de nya aktieägare som klivit in i bolaget via TO 2 att dela vår spännande resa framöver,” säger Anna Ljung, VD för Moberg Pharma.

TO 2
Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier i väntan på registrering av de nya stamaktierna vid Bolagsverket. Interimsaktierna är ej föremål för organiserad handel. Planerat datum för omvandling av interimsaktier till stamaktier är omkring den 5 juli 2024.

Nyttjandepriset för teckningsoptionerna var bestämt till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under perioden 20 maj 2024 till och med den 31 maj 2024. Således fastställdes teckningskursen till 18,00 SEK per aktie.

Aktier och aktiekapital
När de nya stamaktierna som uppstår genom nyttjandet av teckningsoptionerna TO 2 samt genom Nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket kommer antalet aktier och röster i Moberg Pharma att uppgå till 47 879 854 och aktiekapitalet att uppgå till cirka 47 879 856,39 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 39 procent baserat på antalet aktier och röster i Moberg Pharma efter nyttjande av TO 2 och Nyemissionen.

Nyemissionen
Som offentliggjordes av Bolaget den 11 juni 2024 ska teckning av stamaktier enligt toppgarantiåtagandena ske genom teckning i en riktad nyemission av stamaktier. Då totalt 17 776 856 TO 2 nyttjades för teckning av stamaktier har styrelsen idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 maj 2024, beslutat om en riktad nyemission av 863 333 stamaktier till toppgaranterna för att verkställa toppgarantiåtagandena. Teckning i Nyemissionen sker till samma teckningskurs som för TO 2, dvs. 18,00 SEK per stamaktie. Investerarna som ingått toppgarantiåtaganden och därmed deltar i Nyemissionen är Special Situations Fund, Fredrik Lundgren och Wilhelm Risberg.

Styrelsen har noga övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och gör bedömningen att det för närvarande av flera skäl är fördelaktigare för Moberg Pharma och aktieägarna att anskaffa kapital genom säkerställandet av nyttjandet av TO 2 och genomförandet av Nyemissionen.

  • Moberg Pharma önskade att på förhand säkerställa att Bolaget erhåller en viss minimilikvid från optionsutnyttjandet och ingick därför toppgarantiåtaganden med investerarna som deltar i Nyemissionen. Investerarna var, till följd av toppgarantiåtagandena, garanterade tilldelning av stamaktier motsvarande lägst 20 procent av sina respektive garantiåtaganden. Nyemissionens storlek var alltså beroende av innehavares nyttjande av TO 2.  Det stod innehavare fritt att nyttja TO 2 och därmed begränsa Nyemissionens storlek.
  • Bolaget bedömer vidare att en företrädesemission under rådande volatila marknadsförutsättningar skulle medföra högre kostnader relaterade till eventuella emissionsgarantier.
  • Slutligen önskar Bolaget att utöka och stärka sin bas av institutionella och professionella ägare för att bland annat förbättra likviditeten i Bolagets aktie.

Mot bakgrund av detta är styrelsens samlade bedömning att skälen för säkerställandet av nyttjandet av TO 2 och genomförandet av Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tydligt och med tillräcklig styrka överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med aktieägarnas företrädesrätt.

Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, Vator Securities AB, genom förhandlingar på armlängds avstånd med ett antal institutionella och professionella investerare över tid. Bolagets styrelse anser därför att teckningskursen har fastställts till marknadsmässiga villkor och korrekt återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan.

Samtliga aktier i Nyemissionen har tecknats och tilldelats toppgaranterna.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se
Mark Beveridge, VP Finance, telefon: 076 – 805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se

Om denna information
Denna information är sådan information som Moberg Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 juni 2024 klockan 17.35 genom kontaktpersonerna ovan.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets läkemedel MOB-015 är en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med marknadsgodkännande i 13 EU länder. MOB-015 säljs i Sverige under varumärket Terclara® och finns på samtliga apotekskedjor. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Kanada. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Moberg Pharma. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner i Moberg Pharma har endast skett genom det prospekt som Moberg Pharma offentliggjorde den 14 augusti 2023.