Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Pharma AB (publ)

Aktieägarna i Moberg Pharma AB (publ), org.nr 556697-7426 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 3 maj 2022.

Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska smittspridning har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående samt att aktieägare endast ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de beslut som fattas av den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras den 3 maj 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd.

Deltagande på bolagsstämman
Aktieägare som vill delta i extra bolagstämman genom poströstning ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken den 25 april 2022,
 • dels senast den 2 maj 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 25 april 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast den 27 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Observera att detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som ligger i banks aktieägardepå och på vissa investeringssparkonton (ISK).

Poströstning
Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.mobergpharma.se/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Moberg Pharma AB (publ), Att: Malin Nilsson, Gustavslundsvägen 42, 5 tr., 167 51 Bromma, eller per e-post till malin.nilsson@mobergpharma.se. Ifyllt formulär måste vara Bolaget tillhanda senast den 2 maj 2022.

Villkor och anvisningar för poströstning framgår av formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.mobergpharma.se/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Antal aktier och röster
I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse sammanlagt 46 681 123 stamaktier, motsvarande totalt 46 681 123 röster. Varje stamaktie medför en röst på bolagsstämma. Inga aktier av serie C har getts ut. Bolaget innehar vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse 1 464 746 egna stamaktier som inte berättigar till rösträtt på bolagsstämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid bolagsstämman
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier
 8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 2)
Styrelsen föreslår att advokat Emil Hedberg från Advokatfirman Schjødt väljs till ordförande på stämman, eller vid förhinder för honom den som styrelsen i stället anvisar.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 3)
Styrelsen föreslår Ewa Karlsson, eller vid förhinder för henne den som styrelsen anvisar, utses till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 4)
Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 4 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av stämmoordföranden, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier (punkt 7)
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare på följande villkor:

 1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 5 251 626 kronor genom nyemission av högst 52 516 260 nya stamaktier.
 2. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
 3. Varje på avstämningsdagen innehavd aktie berättigar innehavaren till en teckningsrätt; åtta teckningsrätter berättigar till teckning av nio stamaktier.
 4. Avstämningsdagen för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 11 maj 2022.
 5. Teckningskursen ska vara 2,30 kronor per stamaktie.
 6. För det fall inte samtliga stamaktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av stamaktier till de som tecknat stamaktier utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder:
 • I första hand ska tilldelning ske till de som har tecknat stamaktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av stamaktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 • I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat stamaktier utan stöd av teckningsrätter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal stamaktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 • I tredje och sista hand ska eventuella återstående stamaktier tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 1. Teckning av nya stamaktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 13 maj 2022 till och med den 27 maj 2022. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för nya stamaktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tredje bankdagen efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av stamaktier.
 2. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
 3. De nya stamaktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Verkställande direktören eller den som denne utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållanden till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar skall lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före den extra bolagsstämman, dvs senast den 23 april 2022, till adress Moberg Pharma AB (publ), Att: Malin Nilsson, Gustavslundsvägen 42, 5 tr., 167 51 Bromma, eller per e-post till malin.nilsson@mobergpharma.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets hemsida www.mobergpharma.se/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma och på Bolagets huvudkontor med adress Gustavslundsvägen 42 i Bromma senast den 28 april 2022. Upplysningarna kommer även att finnas tillgängliga hos Bolaget på adress Gustavslundsvägen 42 i Bromma samma dag. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Stämmohandlingar
Poströstnings- och fullmaktsformulär kommer finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.mobergpharma.se. Beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt för aktieägarna hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.mobergpharma.se, senast tre veckor före stämman och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med den extra bolagsstämman, se integritetspolicyn som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

________

Stockholm i april 2022

Moberg Pharma AB (publ)

Styrelsen

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2022, kl. 10.00 CET.