Hoppa till huvudinnehåll

Bolagsstämma

Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämman. Årsstämman skall hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut och hålls normalt i slutet på april. På årsstämman behandlas en rad centrala frågor, som fastställande av bolagets resultat- och balansräkning för det gångna året, utdelning, val av styrelse och revisor, ansvarsfrihet åt styrelsen, ersättning till styrelse och revisor mm.

2019

Årstämma hölls i Bromma den 15 maj 2019

Protokoll
Kallelse till Årstämma

Valberedningen - Förslag till beslut

Valberedningens förslag till beslut om riktlinjer för inträttande av valberedningen 2019

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse 2019

Fullmaktsformulär
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Revisorsyttrande om ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier för att täcka kostnader i anledning av tidigare år inrättade incitamentsprogram

Extra bolagsstämma hölls i Bromma den 15 mars 2019

Protokoll
Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut med anledning av en föreslagen försäljning av Bolagets OTC-verksamhet
Föreslagen ny bolagsordning för Moberg Pharma

2018

Årsstämma hölls i Bromma den 15 maj 2018

Protokoll
Kallelse till stämma
Föreslagen ny bolagsordning för Moberg Pharma
Fullmaktsformulär
Årsredovisning 2017
Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2018)
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2018
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av riktlinjer för ersättning
Revisorsyttrande om ersättning till ledande befattningshavare
Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse 2018
Valberedningen - Förslag till beslut
Valberedningens förslag till beslut om riktlinjer för inrättande av valberedningen 2018
Styrelsens yttrande enligt 19_22 ABL

2017

Årsstämma hölls i Bromma den 16 maj 2017

Protokoll
Kallelse till stämma
Fullmaktsformulär
Årsredovisningen 2016
Styrelsens förslag till beslut om Personaloptionsprogram 2017
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2017
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av riktlinjer för ersättning
Revisorsyttrande om ersättning till ledande befattningshavare
Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse 2017
Valberedningen - Förslag till beslut
Valberedningens förslag till beslut om riktlinjer för inrättande av valberedningen 2017

2016

Årsstämma hölls i Bromma den 18 maj 2016

Protokoll
Kallelse till stämma

Fullmaktsformulär
Årsredovisningen 2015
Styrelsens förslag till beslut om Personaloptionsprogram 2016
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2016
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av riktlinjer för ersättning
Revisorsyttrande om ersättning till ledande befattningshavare
Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse 2016
Valberedningen - Förslag till beslut
Valberedningens förslag till beslut om riktlinjer för inrättande av valberedningen 2016

2015

Årsstämma hölls i Bromma den 11 maj 2015

Protokoll
Kallelse till stämma

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2014
Förslag till ny bolagsordning
Valberedningens förslag till beslut om riktlinjer för inrättande av valberedningen 2016
Styrelsens förslag till beslut om Personaloptionsprogram 2015
Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse 2015
Valberedningen - Förslag till beslut årstämma 2015
Revisorsyttrande om ersättning till ledande befattningshavare

 

2013

Årsstämma hölls i Bromma den 23 april 2013
Protokoll
Kallelse till stämma
Fullmakt
Årsredovisning 2012

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

Revisorsyttrande om ersättning till ledande befattningshavare

 

2012

Extra bolagsstämma hölls i Bromma den 19 november 2012
Protokoll
Kallelse till stämma

Fullmakt

Styrelsens yttrande över väsentliga händelser (14:8 ABL)

Revisorns yttrande över väsentliga händelser (14:8 ABL)

 

Ordinarie årsstämma hölls i Bromma den 23 april 2012. 
Protokoll
Kallelse till stämma
Årsredovisning 2011
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
Valberedningens motiverande yttrande avseende förslag till styrelse


2011

Ordinarie årsstämma hölls i Bromma den 18 april 2011.
Kallelse till stämma
Fullmakt
Årsredovisning 2010
Protokoll
 

2010

Ordinarie årsstämma hölls i Solna den 22 april 2010. 

Kallelse till stämma 
Protokoll
 
Extra bolagsstämma hölls i Solna den 3 september 2010 
Kallelse till stämma 
Protokoll

Extra bolagsstämma hölls i Solna den 4 november 2010 
Kallelse till stämma 
Protokoll