Hoppa till huvudinnehåll

Aktierelaterade incitamentsprogram

Moberg Pharma har infört aktiebaserade incitamentsprogram som består av teckningsoptioner och personaloptioner och som är avsedda att främja Bolagets långsiktiga intressen genom att motivera och belöna vissa av dess styrelseledamöter, ledande befattningshavare och andra anställda. Personaloptionerna har tilldelats vederlagsfritt.

Samtliga fast anställda med en anställningstid överstigande 12 månader den 31 december 2016 är antingen aktieägare eller inkluderade i bolagets incitamentsprogram. Personaloptionerna är emitterade av dotterbolaget Moberg Derma Incentives AB, där varje personaloption berättigar till teckning av en teckningsoption.

Varje teckningsoption ger i sin tur rätt till teckning av två stamaktier i Bolaget för program 2009-2010 och rätt till en stamaktie för program 2011 och framåt. Totalt finns 1 031 334 utestående teckningsoptioner per den 31 mars 2018, om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier ökar antalet aktier med totalt 1 032 168 stycken, från 17 440 762 aktier till 18 472 930 aktier.