Hoppa till huvudinnehåll

Bolagsordning

Moberg Pharma AB (publ) org.nr. 556697-7426

§ 1 Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Moberg Pharma AB (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning, direkt och indirekt försäljning, marknadsföring och licensiering av läkemedel, medicintekniska produkter och hudvårdsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

Aktier kan utges i två serier, stamaktier och aktier av serie C. Stamaktier kan utges till ett antal av högst 100 % av samtliga aktier i bolaget och aktier av serie C till ett antal av högst 2 % av samtliga aktier i bolaget.

Stamaktier har en röst och aktier av serie C har 1/10 röst.

Aktier av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktie till lika del i bolagets tillgångar som bolagets stamaktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya stamaktier och aktier av serie C skall ägare av stamaktier och ägare av aktier av serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär teckning). Om erbjudna aktier inte räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast stamaktier eller aktier av serie C skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller aktier av serie C, äga rätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivits ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid sådan emission av teckningsoptioner eller konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Bolagets styrelse äger besluta om minskning av aktiekapital genom inlösen av samtliga aktier av serie C. Vid beslut om inlösen skall innehavare av aktier av serie C vara skyldig att låta lösa in sina samtliga aktier av serie C för ett belopp som motsvarar kvotvärdet. Utbetalning av inlösenbeloppet skall ske snarast.

Aktie av serie C, som innehas av bolaget självt skall, på begäran av styrelsen, kunna omvandlas till stamaktie. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registreras i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter och med högst två suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två godkända eller auktoriserade revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats. Vid tidpunkt för kallelse skall informationen om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

§ 9 Deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma skall anmäla sig till Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till Bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 10 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, av koncernresultat- och koncernbalansräkning.
  2. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 10. Val av styrelsen samt, i förekommande fall, av suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara 1/1–31/12.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 13 Fullmakter

Styrelsen får samla in fullmakter på Bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § 2 st aktiebolagslagen (2005:551).