Hoppa till huvudinnehåll

Bolagsstämma

Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämman. Årsstämman skall hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut och hålls normalt i början på maj. På årsstämman behandlas en rad centrala frågor, som fastställande av bolagets resultat- och balansräkning för det gångna året, utdelning, val av styrelse och revisor, ansvarsfrihet åt styrelsen, ersättning till styrelse och revisor mm.

Årsstämma för Moberg Pharma kommer att hållas den 14 maj 2024. Sista datum för aktieägare att begära att få ärende behandlat på årsstämman är 26 mars 2024.

Extrastämma för Moberg Pharma hölls måndagen den 9 oktober 2023 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm.

Protokoll
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär

Teckningsoptionsvillkor för teckningsoptioner av serie 2023:1
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen
Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen

Extrastämma för Moberg Pharma hölls tisdagen den 8 augusti 2023 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm.

Protokoll
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär

Föreslagen bolagsordning enligt punkt 7 (a)
Föreslagen bolagsordning enligt punkt 7 (b)
Föreslagen bolagsordning enligt punkt 7 (c)
Föreslagen bolagsordning enligt punkt 7 (d)
Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen
Teckningsoptionsvillkor för teckningsoptioner av serie 2023:1

 

Årsstämma för Moberg Pharma hölls tisdagen den 16 maj 2023 i företagets lokaler i Bromma.

Protokoll
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär
Ersättningsrapport för räkenskapsåret 2022
Styrelsens förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram
Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 §
Valberedningens förslag inför årsstämma 2023
Valberedningens motiverade yttrande 2022
Föreslagen bolagsordning
Årsredovisning för räkenskapsåret 2022

2022

Årsstämma för Moberg Pharma hölls måndagen den 16 maj 2022.
I syfte att motverka spridning av coronaviruset (COVID-19) genomfördes den extra bolagsstämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Före stämman hade aktieägarna möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

Protokoll
Kallelse till årsstämma
Poströstsedel
Fullmaktsformulär
Årsredovisning för räkenskapsåret 2021
Ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021
Styrelsens förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram
Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 §
Valberedningens motiverade yttrande 2022

 

Extra bolagsstämma för Moberg Pharma hölls tisdagen den 3 maj 2022.
I syfte att motverka spridning av coronaviruset (COVID-19) genomfördes den extra bolagsstämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Före stämman hade aktieägarna möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

Protokoll
Kallelse till extra bolagsstämma
Poströstsedel
Fullmaktsformulär
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 §

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 13 § mht. kap 6 §

 

2021

Årsstämma för Moberg Pharma hölls tisdagen den 18 maj 2021.
I syfte att motverka spridning av coronaviruset (COVID-19) genomfördes årsstämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Före stämman hade Aktieägarna möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

Protokoll
Kallelse till årsstämma

Poströstsedel
Fullmaktsformulär
Årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2019 till 31 december 2020

Ersättningsrapport för räkenskapsåret 1 juli till 31 december 2020
Valberedningens motiverande yttrande
Styrelsens förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram och säkringsåtgärder i anledning av programmet (punkt 14)
 

2020

Extra bolagsstämma hölls tisdagen 1 december 2020
I syfte att motverka spridning av coronaviruset (COVID-19) genomfördes den extra bolagsstämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Före stämman hade aktieägarna möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

Protokoll
Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär
Poströstsedel
Styrelsens beslut, under förutsättning av den extra bolagsstämmans godkännande, om företrädesemission (punkt 7)
Teckningsoptionsvillkor
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § ABL
Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § ABL
Styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8 § ABL
Revisorns yttrande enligt 14 kap. 8 § ABL
Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av tillgångar från Moberg Pharma till dotterbolag (närståendetransaktion) (punkt 8)
Styrelsens förslag till beslut om utdelning av aktier (punkt 9)
Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen
Styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 § ABL
Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § ABL
Styrelsens beslut, under förutsättning av den extra bolagsstämmans godkännande, om fullständiga villkor för företrädesemissionen (punkt 7)


Extra bolagsstämma hölls i Bromma den 28 april 2020

Protokoll
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Styrelsens förslag till beslut om ändringar av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av konvertibler (punkt 8)
Styrelsens förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram och säkringsåtgärder i anledning av programmet (punkt 9)
 

2019

Årsstämma för det förkortade räkenskapsåret januari - juni 2019 hölls i Bromma den 30 oktober 2019

Protokoll
Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens redovisning av utvärdering av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag om omläggning av räkenskapsår

Styrelsens förslag om betalning av waiver-avgift

Styrelsens förslag till beslut om a) uppdelning av aktier, b) minskning av aktiekapitalet genom indragning av stamaktier, samt c) ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Styrelsens motiverade yttrande enligt 20 kap. 8§ aktiebolagslagen

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Informationshandling för automatiskt inlösenförfarande

Ny föreslagen bolagsordning

Revisorsyttrande om bolagsstämmans riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare

Revisorsyttrande enligt 20 kap. 14§

Revisorsyttrande enligt 20 kap. 8§ ABL
Valberedningens förslag till beslut

Valberedningens förslag till beslut om riktlinjer för inrättande av valberedningen 2019/2020

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse 2019/2020

Årsredovisning för det förkortade räkenskapsåret januari - juni 2019

Årstämma för januari - december 2018 hölls i Bromma den 15 maj 2019

Protokoll
Kallelse till Årstämma

Valberedningen - Förslag till beslut

Valberedningens förslag till beslut om riktlinjer för inträttande av valberedningen 2019

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse 2019

Fullmaktsformulär
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Revisorsyttrande om ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier för att täcka kostnader i anledning av tidigare år inrättade incitamentsprogram

Extra bolagsstämma hölls i Bromma den 15 mars 2019

Protokoll
Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut med anledning av en föreslagen försäljning av Bolagets OTC-verksamhet
Föreslagen ny bolagsordning för Moberg Pharma

2018

Årsstämma hölls i Bromma den 15 maj 2018

Protokoll
Kallelse till stämma
Föreslagen ny bolagsordning för Moberg Pharma
Fullmaktsformulär
Årsredovisning 2017
Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2018)
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2018
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av riktlinjer för ersättning
Revisorsyttrande om ersättning till ledande befattningshavare
Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse 2018
Valberedningen - Förslag till beslut
Valberedningens förslag till beslut om riktlinjer för inrättande av valberedningen 2018
Styrelsens yttrande enligt 19_22 ABL

2017

Årsstämma hölls i Bromma den 16 maj 2017

Protokoll
Kallelse till stämma
Fullmaktsformulär
Årsredovisningen 2016
Styrelsens förslag till beslut om Personaloptionsprogram 2017
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2017
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av riktlinjer för ersättning
Revisorsyttrande om ersättning till ledande befattningshavare
Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse 2017
Valberedningen - Förslag till beslut
Valberedningens förslag till beslut om riktlinjer för inrättande av valberedningen 2017

2016

Årsstämma hölls i Bromma den 18 maj 2016

Protokoll
Kallelse till stämma

Fullmaktsformulär
Årsredovisningen 2015
Styrelsens förslag till beslut om Personaloptionsprogram 2016
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2016
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av riktlinjer för ersättning
Revisorsyttrande om ersättning till ledande befattningshavare
Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse 2016
Valberedningen - Förslag till beslut
Valberedningens förslag till beslut om riktlinjer för inrättande av valberedningen 2016

2015

Årsstämma hölls i Bromma den 11 maj 2015

Protokoll
Kallelse till stämma

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2014
Förslag till ny bolagsordning
Valberedningens förslag till beslut om riktlinjer för inrättande av valberedningen 2016
Styrelsens förslag till beslut om Personaloptionsprogram 2015
Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse 2015
Valberedningen - Förslag till beslut årstämma 2015
Revisorsyttrande om ersättning till ledande befattningshavare

 

2013

Årsstämma hölls i Bromma den 23 april 2013
Protokoll
Kallelse till stämma
Fullmakt
Årsredovisning 2012

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

Revisorsyttrande om ersättning till ledande befattningshavare

 

2012

Extra bolagsstämma hölls i Bromma den 19 november 2012
Protokoll
Kallelse till stämma

Fullmakt

Styrelsens yttrande över väsentliga händelser (14:8 ABL)

Revisorns yttrande över väsentliga händelser (14:8 ABL)

 

Ordinarie årsstämma hölls i Bromma den 23 april 2012. 
Protokoll
Kallelse till stämma
Årsredovisning 2011
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
Valberedningens motiverande yttrande avseende förslag till styrelse


2011

Ordinarie årsstämma hölls i Bromma den 18 april 2011.
Kallelse till stämma
Fullmakt
Årsredovisning 2010
Protokoll
 

2010

Ordinarie årsstämma hölls i Solna den 22 april 2010. 

Kallelse till stämma 
Protokoll
 
Extra bolagsstämma hölls i Solna den 3 september 2010 
Kallelse till stämma 
Protokoll

Extra bolagsstämma hölls i Solna den 4 november 2010 
Kallelse till stämma 
Protokoll