Hoppa till huvudinnehåll

Revisor

Revisorn skall granska Moberg Pharmas årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och VD:s förvaltning. Efter varje räkenskapsår skall revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman.

Vid bolagsstämma den 16 maj 2023 utsågs revisionsbolaget Ernst & Young AB (Jakobsbergsgatan 24, Box 7850, 103 99 Stockholm) till revisor i Moberg Pharma, med mandattid enligt bolagsordningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Den auktoriserade revisorn Jens Bertling är utsedd till huvudansvarig revisor sedan våren 2023.