Hoppa till huvudinnehåll

Finansiell rapportering och intern kontroll

Finansiell rapportering
I enlighet med gällande lagstiftning och börsregler samt andra vid var tid tillämpliga regelverk eftersträvar bolaget att regelbundet tillhandahålla korrekt, tillförlitlig och aktuell finansiell information. Den finansiella informationen publiceras regelbundet i form av:
· Kvartalsrapporter (publiceras som pressreleaser)
· Årsredovisning
· Pressreleaser innehållande nyheter och väsentliga händelser som kan påverka börskursen.

Styrelsen ansvarar för att dokumentera hur kvaliteten i bolagets finansiella rapportering säkerställs samt hur bolaget kommunicerar med sin revisor. Bolaget har frekventa löpande kontakter med revisorn.

Intern kontroll
Enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning är styrelsen ansvarig för den interna kontrollen. Intern kontroll över finansiell rapportering inom Moberg Pharma är utformad för att uppnå en hög tillförlitlighet i den externa rapporteringen. Inom Moberg Pharma är intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen exempelvis inriktad mot att säkerställa en effektiv och tillförlitlig hantering och redovisning av inköp och försäljning, övrig intäktsredovisning samt redovisning av Moberg Pharmas finansiering.

Kontrollmiljön inom Moberg Pharma utgör ramen för den inriktning och kultur som bolagets styrelse och ledning kommunicerar ut i organisationen. Intern styrning och kontroll i enlighet med vedertagna ramverk är ett prioriterat område inom ledningsarbetet. Moberg Pharmas styrelse och ledning definierar och utformar beslutsvägar, befogenheter och ansvar som är tydligt definierade och kommunicerade i organisationen. Bolagets styrelse strävar också efter att säkerställa att styrande dokument såsom interna policies och riktlinjer omfattar identifierade väsentliga områden och att dessa ger rätt vägledning i arbetet för olika befattningshavare inom Moberg Pharma.