Hoppa till huvudinnehåll

Aktierelaterade incitamentsprogram

Moberg Pharma har infört aktiebaserade incitamentsprogram som består av teckningsoptioner och prestationsaktierätter som är avsedda att främja Bolagets långsiktiga intressen genom att motivera och belöna vissa av dess styrelseledamöter, ledande befattningshavare och andra anställda. Personaloptionerna har tilldelats vederlagsfritt.

Samtliga fast anställda med en anställningstid överstigande 12 månader är inkluderade i bolagets incitamentsprogram.

För uppdaterad information vänligen se våra senaste finansiella rapporter.