Hoppa till huvudinnehåll

Aktierelaterade incitamentsprogram

Moberg Pharma har infört aktiebaserade incitamentsprogram som består av prestationsaktierätter som är avsedda att främja Bolagets långsiktiga intressen genom att motivera och belöna vissa av dess styrelseledamöter, ledande befattningshavare och andra anställda. De prestationskrav som används för att bedöma utfallet av Moberg Pharmas långsiktiga incitamentsprogram har en tydlig koppling till det långsiktiga värdeskapandet, inklusive dess hållbarhet. Prestationsaktierätterna har tilldelats vederlagsfritt.

Samtliga fast anställda med en anställningstid överstigande 12 månader är inkluderade i bolagets incitamentsprogram.

För uppdaterad information vänligen se våra senaste finansiella rapporter.