Hoppa till huvudinnehåll

Bolagsordning

Moberg Pharma AB (publ) org. nr 556697-7426

 
§1. Firma
Aktiebolagets firma är Moberg Pharma AB (publ).
 
§2. Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
 
§3. Verksamhet
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning, direkt och indirekt försäljning, marknadsföring och licensiering av läkemedel, medicintekniska produkter och hudvårdsprodukter samt därmed förenlig verksamhet .
 
§4. Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 1 700 000 kronor och högst 6 800 000 kronor.
 
§5. Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 17 000 000 stycken och högst 68 000 000 stycken.
 
§6. Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter och med högst två suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill utgången av nästa årsstämma.
 
§7. Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två godkända eller auktoriserade revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs.
 
§8. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats. Vid tidpunkt för kallelse skall informationen om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.
 
§9. Deltagande i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma skall anmäla sig till Bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till Bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.
 
§10. Ärenden på årsstämma
På årsstämma skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om: a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, av koncernresultat- och koncernbalansräkning. b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelsen samt, i förekommande fall, av suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
 
§11. Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår skall vara 1/1–31/12.
 
§12. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
 
§13. Fullmakter
Styrelsen får samla in fullmakter på Bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § 2 st aktiebolagslagen (2005:551).