Hoppa till huvudinnehåll

2020

2020-12-23
Styrelsen för Moberg Pharma AB (publ) (OMX: MOB) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den fullt garanterade företrädesemissionen av units med företrädesrätt för Moberg Pharmas aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 6 november 2020 och som godkändes av en extra bolagsstämma den 1 december 2020. Totalt tecknades 16 434 319 units med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 71 procent av Företrädesemissionen. Återstående 6 741 257 units, motsvarande cirka 29 procent av Företrädesemissionen har tilldelats personer som har tecknat units utan stöd av uniträtter, varav 5 046 873 units, motsvarande cirka 22 procent av Företrädesemissionen, har tilldelats externa teckningsåtagare. Företrädesemissionen är således fulltecknad och inga emissionsgarantier har behövt utnyttjas. Moberg Pharma tillförs därmed cirka 150 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.
2020-12-03
Moberg Pharma AB (publ) (OMX: MOB) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) meddelar att prospekt avseende Bolagets fullt ut garanterade företrädesemission av units bestående av stamaktier och teckningsoptioner (”Företrädesemissionen”) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.mobergpharma.se/investerare/prospekt och kommer även finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.
2020-12-01
STOCKHOLM, 1 december 2020. Moberg Pharma AB (publ) (OMX: MOB) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) höll i dag extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman beslutade enligt nedan.
2020-11-30
Under november 2020 har det registrerade antalet aktier och röster i Moberg Pharma AB (OMX: MOB) (“Moberg Pharma” eller “Bolaget”) ökat i och med konvertering av konvertibler utfärdade i enlighet med det finansieringsavtal som Bolaget och Nice & Green S.A. ingick den 23 mars 2020.
2020-11-27
Styrelsen i Moberg Pharma AB (publ) (OMX: MOB) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 6 november 2020 att styrelsen beslutat att, villkorat av godkännande från den extra bolagsstämman den 1 december 2020 (”Extra Bolagsstämman”), genomföra en fullt garanterad nyemission av stamaktier och teckningsoptioner (”Units”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) om cirka 150 MSEK före transaktionskostnader. Moberg Pharmas styrelse offentliggör idag de slutliga villkoren för Företrädesemissionen. Befintliga aktieägare i Moberg Pharma per avstämningsdagen, den 3 december 2020, kommer tilldelas sju (7) uniträtter per en (1) befintlig aktie. Sex (6) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit i Företrädesemissionen. Varje Unit består av en (1) stamaktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen är 6,47 SEK per Unit.
2020-11-16
Moberg Pharmas dotterbolag OncoZenge har erhållit bindande åtaganden avseende en riktad emission av aktier om 10 MSEK samt en fullt säkerställd företrädesemission av aktier om ca 60 MSEK. Investerarna, som inkluderar John Fällström, Linc AB och Moberg Pharmas största aktieägare Östersjöstiftelsen, tecknar aktier i den riktade emissionen och har förbundit sig att teckna sina andelar samt garantera resterande del av företrädesemissionen i OncoZenge. 
2020-11-10
Registreringsförberedelser i Europa, Finansiering för MOB-015 säkrad och avknoppning av BUPI  
2020-11-06
Styrelsen i Moberg Pharma AB (publ) (OMX: MOB) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om en fullt garanterad nyemission av stamaktier och teckningsoptioner (”Units”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) om cirka 150 MSEK före transaktionskostnader. Företrädesemissionen förutsätter godkännande från en extra bolagsstämma (”Extra Bolagsstämman”). Pengarna kommer att användas för registreringsaktiviteter och kliniskt arbete för MOB-015. När Företrädesemissionen är genomförd avser Bolaget att avsluta nuvarande Konvertibellåneavtal. Enligt separat pressmeddelande har Bolaget idag offentliggjort sin avsikt att dela ut Projektet BUPI till Moberg Pharmas aktieägare genom en Lex ASEA-utdelning med efterföljande notering på Nasdaq First North Growth Market under Q1 2021.
2020-11-06
Styrelsen i Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag avsikten att dela ut verksamheten BupiZenge[®] (BUPI) till aktieägarna i Moberg Pharma genom att dela ut 90 procent av aktierna i ett dotterbolag (under namnändring till OncoZenge AB) genom en så kallad Lex ASEA-utdelning, och kallar till extra bolagsstämma för att besluta därom. Verksamheten består i att utveckla projektet BUPI under varumärket BupiZenge[®] för behandling av Oral Mukosit. Moberg Pharma bedömer att kapitalbehovet för att ta BupiZenge[®] genom fas 3 uppgår till ca 60 miljoner kronor. Moberg Pharma utvärderar därför möjligheten att dela ut OncoZenge enligt Lex Asea och notera dess aktier på Nasdaq First North Growth Market. Moberg Pharma har anlitat Erik Penser Bank för att undersöka förutsättningarna för en finansiering av OncoZenge som ett separat bolag.
2020-11-06
Aktieägarna i Moberg Pharma AB (publ) (org.nr 556697-7426) (”Bolaget” eller ”Moberg Pharma”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 1 december 2020. I syfte att motverka spridning av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.
2020-11-05
STOCKHOLM, den 5 november 2020. I enlighet med beslut på årsstämman den 30 oktober 2019 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Eftersom inte alla av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna önskat utse sådan representant har, i enlighet med beslut på årsstämman den 30 oktober 2019, den fjärde största aktieägaren/ägargruppen tillfrågats och så vidare intill dess att valberedningen nu består av fyra ledamöter.
2020-10-14
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att bolaget har beslutat att ansöka om pre-submissionmöten med regulatoriska myndigheter, med målsättningen att lämna in en registreringsansökan under andra halvåret 2021 i Europa.
2020-09-30
Under september 2020 har det registrerade antalet aktier och röster i Moberg Pharma AB (OMX: MOB) (“Moberg Pharma” eller “Bolaget”) ökat i och med konvertering av konvertibler utfärdade i enlighet med det finansieringsavtal som Bolaget och Nice & Green S.A. ingick den 23 mars 2020.
2020-08-11

Det primära behandlingsmålet i den europeiska fas 3 studien uppnåddes

2020-07-30

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) kan idag meddela att Dr. Cindy Wong blir ny Chief Medical Officer på Moberg Pharma. Dr. Wong kommer närmast från Metz Pharmaceuticals GmbH där hon var Vice President and Head of Global Clinical Development.  Hon tillträder under hösten och kommer att ingå i ledningsgruppen.

2020-06-30

Under juni 2020 har det registrerade antalet aktier och röster i Moberg Pharma AB (OMX: MOB) (“Moberg Pharma” eller “Bolaget”) ökat i och med konvertering av konvertibler utfärdade i enlighet med det finansieringsavtal som Bolaget och Nice & Green S.A. ingick den 23 mars 2020.

2020-06-25

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att MOB-015 (terbinafin utvärtes lösning) uppnådde det primära behandlingsmålet i den europeiska fas 3-studien och visade att behandling med MOB-015 är minst lika bra (non-inferior) som behandling med ciclopirox. Mykologisk läkning uppnåddes hos 84 procent av patienterna, vilket är världsledande för en utvärtes behandling och till och med högre än vad som rapporterats för tablettbehandlingar. Samma mönster kan ses som i den nordamerikanska fas 3-studien, med låg fullständig läkning trots den höga mykologiska läkningen. Moberg Pharma kommer nu diskutera nästa steg med partners och regulatoriska myndigheter.

2020-05-29

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att antalet stamaktier i bolaget har ökat till totalt 19 223 510 stamaktier. De 370 000 nya aktierna innehas av bolaget och är avsedda att användas för säkring av åtaganden enligt incitamentsprogram.

2020-05-19

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att styrelsen utnyttjar emissions- och återköpsbemyndiganden samt omvandlar C-aktier till stamaktier för säkerställande av bolagets åtaganden enligt incitamentsprogram.

2020-05-12

FINANSIERINGSAVTAL OM UPP TILL 216 MSEK FÖR FORTSATT SATSNING PÅ MOB-015

2020-04-28

STOCKHOLM, 28 april 2020. Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) höll idag extra bolagsstämma i Bolagets lokaler i Bromma. Den extra bolagsstämman beslutade enligt nedan.

2020-03-27
Aktieägarna i Moberg Pharma AB (publ) (org.nr 556697-7426) (”Bolaget” eller ”Moberg Pharma”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 april 2020 kl. 16.30 i Bolagets lokaler i Bromma, adress Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma (Alviks torg).
2020-03-23
Moberg Pharma AB (publ) (OMX: MOB) meddelar idag att bolaget ingått ett konvertibellåneavtal med Nice & Green S.A. (”N&G”), villkorat av bemyndigande på en extra bolagsstämma. I december 2019 rapporterade bolaget att det primära behandlingsmålet för MOB-015 uppnåddes i den nordamerikanska fas 3 studien. Utvärderingen av studieresultaten visade att den snabba och höga svampdödande effekten hos MOB-015 är världsledande men att doseringen kan optimeras. Baserat på dessa data har MOB-015 potential att bli det ledande preparatet inom nagelsvamp. Avtalet med N&G innebär att Moberg Pharma kan exploatera denna potential och genomföra ytterligare en klinisk studie, beroende på utfallet i EU studien som förväntas i slutet av Q2 2020.
2020-02-11
PRIMÄRA BEHANDLINGSMÅLET UPPNÅTT I FAS 3 STUDIEN.
2020-02-04
STOCKHOLM, den 4 februari 2020 – Den 11 februari 2020 klockan 08:00 (CET) publiceras Moberg Pharma ABs (OMX: MOB) delårsrapport för juli - december 2019. Investerare, analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens 15:00 (CET) samma dag.
2020-01-22
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) har nu slutfört expertutvärderingen av resultaten från fas 3-studien i Nordamerika. Analysen har genomförts tillsammans med ledande experter (key opinion leaders, KOL) och bekräftar studiens validitet samt ökar förståelsen för resultaten.  De viktigaste slutsatserna inkluderar:                       i) behandling med MOB-015 resulterar i en mycket hög mykologisk läkning, i nivå med orala läkemedel för nagelsvamp och är dessutom mer snabbverkande;                       ii) Moberg Pharmas formuleringsteknologi ökar hydreringen och permeabiliteten i nageln, vilket möjliggör en effektiv leverans av terbinafin, men försvårar samtidigt bedömningen av klinisk läkning och därmed också fullständig läkning samt               iii) en sannolik lösning på problemet – en förkortad behandlingsperiod som potentiellt kan ge en betydligt högre andel patienter med fullständig läkning vid 52 veckor.
2020-01-14
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att skatteverket har publicerat ett meddelande om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2019 av aktier i Moberg Pharma AB mot kontantlikvid om 46,50 kronor per aktie.