Hoppa till huvudinnehåll

2022

2022-11-08
REGISTRERINGSPROCESSEN OCH LANSERINGSFÖRBEREDELSER FORTLÖPER
2022-11-03
STOCKHOLM, den 3 november 2022. I enlighet med beslut på årsstämman den 16 maj 2022 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Eftersom inte alla av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna önskat utse sådan representant har, i enlighet med beslut på årsstämman den 16 maj 2022, den fjärde största aktieägaren/ägargruppen tillfrågats och så vidare intill dess att valberedningen nu består av fyra ledamöter.
2022-08-09
YTTERLIGARE ETT AVTAL PÅ PLATS OCH PATIENTINKLUSION PÅGÅR I DEN NORDAMERIKANSKA FAS 3-STUDIEN
2022-08-04
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) har ingått distributionsavtal med Padagis Israel Agencies Ltd. för MOB-015 i Israel och de palestinska territorierna. Avtalet innebär att Padagis erhåller exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja MOB-015 i Israel och de palestinska territorierna. Moberg Pharma ansvarar för tillverkning och leverans av produkten.
2022-06-30
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att antalet stamaktier i bolaget har ökat till totalt 100 859 335 i och med genomförandet av den tidigare offentliggjorda företrädesemissionen, den tidigare offentliggjorda riktade nyemissionen till vissa garanter i företrädesemissionen samt den tidigare offentliggjorda C-aktieemission, med efterföljande återköp och omvandling till stamaktier, för säkring av åtaganden enligt incitamentsprogram.
2022-06-08
STOCKHOLM, 8 juni 2022. Styrelsen för Moberg Pharma AB (publ) (OMX: MOB) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om riktad nyemission av 536 952 stamaktier till garanter i den företrädesemission av stamaktier som beslutades av styrelsen den 8 april 2022 och som godkändes av extra bolagsstämman den 3 maj 2022 (”Företrädesemissionen”) som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Moberg Pharma ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen, 2,30 SEK per stamaktie, och betalning sker genom kvittning av fordran.
2022-06-08
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att styrelsen utnyttjar emissions- och återköpsbemyndiganden samt omvandlar C-aktier till stamaktier för säkerställande av bolagets åtaganden enligt incitamentsprogram.
2022-05-31
STOCKHOLM, 31 maj 2022. Styrelsen för Moberg Pharma AB (publ) (OMX: MOB) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den fullt garanterade företrädesemissionen av stamaktier med företrädesrätt för Moberg Pharmas aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 8 april 2022 och som godkändes av en extra bolagsstämma den 3 maj 2022. Totalt tecknades 24 305 220 stamaktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 46,3 procent av Företrädesemissionen. 775 636 stamaktier, motsvarande cirka 1,5 procent av Företrädesemissionen, har tilldelats personer som har tecknat stamaktier utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 52,2 procent av Företrädesemissionen. Moberg Pharma tillförs därmed cirka 120,8 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.
2022-05-16
STOCKHOLM den 16 maj 2022. Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) höll idag årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens och styrelsens förslag enligt nedan.
2022-05-11
Moberg Pharma AB (publ) (OMX: MOB) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) meddelar att prospekt avseende Bolagets företrädesemission av stamaktier (”Företrädesemissionen”) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.mobergpharma.se/investerare/prospekt och kommer även finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.
2022-05-10
EUROPEISK REGISTRERINGSANSÖKAN INLÄMNAD OCH NORDAMERIKANSK FAS 3-STUDIE STARTAD
2022-05-10
STOCKHOLM, 10 maj 2022. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelade idag att inklusion av patienter har påbörjats i den nordamerikanska fas III-studien för MOB-015 (läkemedel mot nagelsvamp).
2022-05-03
STOCKHOLM, 3 maj 2022. Moberg Pharma AB (publ) (OMX: MOB) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) höll i dag extra bolagsstämma. Extra bolagsstämman beslutade enligt nedan.
2022-04-29
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att antalet stamaktier i bolaget har ökat till totalt 46 681 123 stamaktier i och med tidigare offentliggjort nyttjande av teckningsoptioner av serie 2020:1.
2022-04-12
Aktieägarna i Moberg Pharma AB (publ), org.nr 556697-7426 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 16 maj 2022.
2022-04-12
Moberg Pharmas årsredovisning för räkenskapsåret 2021 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.mobergpharma.se
2022-04-08
Aktieägarna i Moberg Pharma AB (publ), org.nr 556697-7426 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 3 maj 2022.
2022-04-08
STOCKHOLM, 8 april 2022. Styrelsen i Moberg Pharma AB (publ) (OMX: MOB) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om en fullt garanterad nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) om cirka 121 MSEK före transaktionskostnader. Företrädesemissionen är villkorad av att extra bolagsstämma (”Extra Bolagsstämman”) godkänner styrelsens beslut. Nettolikviden kommer att användas för registreringsaktiviteter och kliniskt arbete för MOB-015.
2022-03-31
STOCKHOLM, 31 mars 2022. Den 29 mars 2022 avslutades nyttjandeperioden för Moberg Pharma AB (publ):s ("Moberg Pharma" eller "Bolaget") teckningsoptioner av serie 2020:1. Totalt nyttjades 2 339 396 teckningsoptioner av serie 2020:1 för teckning av totalt 1 169 698 stamaktier, vilket motsvarar en utnyttjandegrad om 10,1 procent. Moberg Pharma tillförs därmed cirka 7 568 000 SEK före emissionskostnader.
2022-03-28
STOCKHOLM, 28 mars 2022. Moberg Pharma AB (publ) har skickat in registreringsansökan för MOB-015 (läkemedel mot nagelsvamp). Bolaget har lämnat in ansökan i Europa via den decentrala proceduren och godkännande förväntas 2023.
2022-03-25
STOCKHOLM, 25 mars 2022. Idag, den 25 mars 2022, är sista dag för handel i Moberg Pharma AB (publ):s ("Moberg Pharma" eller "Bolaget") teckningsoptioner av serie 2020:1. Nyttjandeperioden löper till och med den 29 mars 2022.
2022-03-18
STOCKHOLM, 18 mars 2022. Moberg Pharma AB (publ) har lämnat in dokumentation om nästa kliniska fas III-studie för MOB-015 (läkemedel mot nagelsvamp) till FDA.
2022-03-16
STOCKHOLM, 16 mars 2022. Idag inleds nyttjandeperioden för Moberg Pharma AB (publ):s ("Moberg Pharma" eller "Bolaget") teckningsoptioner av serie 2020:1. Nyttjandeperioden löper under perioden från och med den 16 mars 2022 till och med den 29 mars 2022. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2020:1 vid Nasdaq Stockholm är den 25 mars 2022.
2022-03-14
STOCKHOLM, 14 mars 2022. Moberg Pharma AB (publ) ("Moberg Pharma" eller "Bolaget") offentliggör härmed att teckningskursen för teckningsoptioner av serie 2020:1 har fastställts till 6,47 SEK. Nyttjandeperioden inleds den 16 mars 2022 och pågår till den 29 mars 2022. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2020:1 vid Nasdaq Stockholm är den 25 mars 2022.
2022-02-08
LÄKEMEDELSVERKET BLIR REFERENSLAND I MOBERG PHARMAS EUROPEISKA REGISTRERINGSANSÖKAN        
2022-02-01
STOCKHOLM, 1 februari 2022. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att bolagets valberedning har beslutat att lägga fram följande förslag för beslut till årsstämman 2022.