Hoppa till huvudinnehåll

2019

2019-03-15
STOCKHOLM, 15 mars 2019. Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) höll idag extra bolagsstämma i Bolagets lokaler i Bromma. Den extra bolagsstämman beslutade enligt nedan.
2019-03-04
STOCKHOLM, 4 mars 2019. Den 12 februari 2019 offentliggjordes att Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) ingått avtal med RoundTable Healthcare Partners och Signet Healthcare Partners om att avyttra hela den kommersiella verksamheten. Ytterligare information om den föreslagna avyttringen av OTC-verksamheten har publicerats idag och finns tillgänglig i form av en informationshandling.
2019-02-13
Aktieägarna i Moberg Pharma AB (publ) (org.nr 556697-7426) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 15 mars 2019 kl. 15.00 i Bolagets lokaler i Bromma, adress Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma (Alviks torg).
2019-02-12
BETYDANDE TRANSAKTIONER EFTER ETT STARKT ÅR Denna bokslutskommuniké för 2018 offentliggörs i förtid med anledning av det transaktionspressmeddelande som offentliggjorts tidigare idag avseende Moberg Pharmas avyttring av sin OTC-verksamhet.
2019-02-12
STOCKHOLM, 12 februari 2019. Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) (OMX: MOB) offentliggör idag att det har ingått avtal med ett holdingbolag ägt av RoundTable Healthcare Partners och Signet Healthcare Partners (”Köparen”) om avyttring av MPJ OTC AB och Moberg Pharma North America LLC, vilka vid transaktionens genomförande kommer att inneha hela Moberg Pharmas OTC-verksamhet, mot ett kontant vederlag om 155 miljoner USD (motsvarande 1 431 miljoner SEK[1]) justerat för rörelsekapital, vilket medför en reavinst om cirka 500 miljoner SEK och multiplar om 3,3x omsättningen, respektive 14.1x EBITDA och 11,6x EBITDA för affärsverksamheten. Bolaget avser att använda det kontanta vederlaget till att återlösa sina utestående obligationer och till en utdelning till sina aktieägare om cirka 43–45 SEK per aktie. Köparen har därutöver åtagit sig att tillskjuta finansiering om totalt 5 miljoner USD (motsvarande 46 miljoner SEK) till Bolaget, varav halva beloppet genom att teckna sig för nyemitterade aktier av serie B i Bolaget, till ett pris om 35,16 SEK per aktie, samt resterande belopp genom ett lån till Bolaget med tillhörande teckningsoptioner. Det sammanlagda värdet av transaktionen för Moberg Pharmas aktieägare motsvarar cirka 78–80 SEK per aktie, baserat på utdelningen till aktieägarna och Köparens teckning i Bolaget. Transaktionen möjliggör för Moberg Pharma att fokusera ytterligare på MOB-015-pipeline-programmet samt dela ut betydande värden till sina aktieägare. Transaktionen är bl.a. villkorad av aktieägarnas godkännande vid en bolagsstämma i Moberg Pharma. [1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Alla motsvarande belopp baseras på en preliminär valutakurs för USD/SEK om 9,23. Bolaget kommer dock ingå ett terminsavtal eller ett liknande säkringsarrangemang som säkrar den för Bolaget tillämpliga valutakursen per Tillträdet till 9,23.
2019-02-11
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) har ingått ett exklusivt licensavtal med Bayer avseende kommersialiseringen av MOB-015 i Europa. Inom ramen för avtalet kan Moberg Pharma erhålla upp till 50 MEUR vid framgångsrik utveckling och kommersialisering, i tillägg till royaltyintäkter och ersättning för levererade produkter.
2019-02-05
STOCKHOLM, den 5 februari 2019 – Den 12 februari 2019 klockan 08:00 (CET) publiceras Moberg Pharma ABs (OMX: MOB) bokslutskommuniké för 2018. Investerare, analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens 15:00 (CET) samma dag.
2019-01-08
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) utökar ledningsgruppen med Annica Magnusson, Senior Director Regulatory Affairs och Gunilla Wengström, Senior Director Sales & Marketing, båda två medarbetare i bolaget sedan flera år.